Unntak fra flytevest-påbudet

Idrettsfolk kan fortsatt konkurrere med båt uten å måtte ha på flytevest. Også de som leier båt på små innsjøer slipper å bruke flyteutstyr.

Fra 1. mai er det påbudt å bruke flytevest i båter under åtte meter. Loven åpner likevel for unntak for enkelte tilfeller. Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en forskrift som angir to konkrete unntak.

– Idrettsutøvere som deltar i organisert idrett eller konkurranse trenger ikke bruke flytevest hvis det gjør gjennomføringen vanskelig eller det åpenbart er unødvendig. I tillegg er personer som leier tråbåter eller robåter fra betjent båtutleie på små innsjøer unntatt fra vestpåbudet, sier næringsminister Monica Mæland.

Stortinget vedtok 7. april 2015 et lovpåbud om bruk av egnet flyteutstyr i fritidsbåter under åtte meter. Påbudet retter seg mot alle personer som oppholder seg utendørs i båten mens den er i fart. Lovendringen trer i kraft 1. mai 2015. Forskriften trer i kraft samme dag.

Les forskriften her.

– Det er ikke påbudt å bruke sykkelhjelm eller refleks, men de fleste gjør det fordi det er smart. Regjeringen var i utgangspunktet ikke for å påby vest. Her var et flertall på Stortinget av en annen oppfatning, sier Mæland.

Begrunnelsen for unntakene er at sikkerheten i disse situasjonene anses som tilstrekkelig ivaretatt.

– For idrettens del vil forbundene selv være nærmest til å lage regler for hva som er trening og hva som er konkurranse i idrettslagets regi, sier Mæland.

Ved betjent båtutleie er det satt en grense på 500 meter fra land. Denne grensen angir et område som det vil være mulig å holde under oppsyn for en båtutleier.

Som følge av den korte tiden fra loven ble vedtatt til den trer i kraft, har det ikke vært praktisk mulig å sende forskriften på høring. Nærings- og fiskeridepartementet vil isteden gjennomføre en evaluering av forskriften etter båtsesongen 2015. I den forbindelse vil de berørte aktørene få anledning til å komme med sine synspunkter på forskriften, og om unntakene virker etter hensikten.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker