Utfordringer med eksport av økologisk laks til EU

Norske aktører som satser på eksport av økologisk laks opplever nå utfordringer på EU-markedet.

- Dette er en uheldig situasjon der konsekvensene over tid kan bli for store for deler av de norske aktørene, og vi jobber nå med å finne en løsning på denne situasjonen, sier fiskeriminister Per Sandberg.

For å løse saken må EUs økologiregelverk formelt tas inn i EØS-avtalen. Da vil utfordringene for norsk økologisk laks være løst. Regelverket for økologisk produksjon ble vedtatt i 2007 og har vært i kraft i EU siden 2009.

Regjeringen er opptatt av å ivareta interessene både for fisk og landbruk. Det har over lang tid vært arbeidet for å få noen tilpasninger på landbruksområdet til EUs økologiregelverk. Dette har vi ikke oppnådd så langt. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale skal ha møte med ansvarlig EU-kommissær i september. Ønsket om tilpasninger må også sees i sammenheng med Stortingets målsettinger når det gjelder økologisk landbruksproduksjon i Norge.

- Norge er også avhengig av at Island gir sitt samtykke til innlemmelse av økologiregelverket i EØS-avtalen. Island ønsker også tilpassinger i økologiregelverket. Jeg vil ta opp spørsmålet med min islandske kollega når vi møtes i midten av august, sier Sandberg.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker