Verner ti korallrev

- Korallrev er viktige for yngel og småfisk. Vi må sørge for at vi har fisk også i framtida, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Ti nye områder med kaldtvannskoraller er fra i dag vernet mot ødeleggelser som følge av fiskeriaktivitet.  Regjeringen har ønsket å gi et representativt utvalg korallrev særskilt beskyttelse, og korallrev fra alle norske havområder er representert.

- Fiskerne viser ansvar ved å stille seg bak fredningen selv om det får noen praktiske konsekvenser for dem, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Korallrev ble første gang gitt særskilt beskyttelse mot ødeleggelse som følge av fiskeriaktivitet i 1999. Frem til nå er ni korallrevområder gitt en slik særlig beskyttelse, og  med forskriften av 8. januar 2016 opprettes beskyttelse av ytterligere ti områder med korallrev.

- Korallrev er viktige for det marine naturmangfoldet, og samlet sett gir de 19 områdene som med dette er gitt særskilt beskyttelse et viktig tilskudd til ivaretakelse av dette mangfoldet, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Fakta:

Paragraf 19 gir hjemmel til å opprette områder hvor høsting og annen utnytting av viltlevende marine ressurser er forbudt. Det kan gjøres unntak for høsting og annen utnytting dersom det ikke er i strid med formålet med det beskyttede området.

Kaldtvannskoraller forekommer mange steder norske havområder. Det er en rekke bestemmelser som legger restriksjoner på fiske som kan skade slike korallrev. Havforskningsinstituttet har gjennomgått de ni korallrevområdene som frem til i dag har vært beskyttet, og vurdert hvilke nye korallrevområder som bør gis særskilt beskyttelse. Med utgangspunkt i Havforskningsinstituttets rapport er ti nye områder gitt særlig vern.

Følgende områder er nå gitt særskilt beskyttelse mot bruk av redskap som slepes under fiske: Sotbakken, Fugløyrevene, Røstrevet, Trænarevet, Iverryggen, Sularevet, Storneset, Breisunddjupet og Aktivneset.

Områdene som er beskyttet mot redskap som slepes under fiske, samt garn, line og teiner: Korallen (nordøst for Sørøya), Hola, Midtsundrevet i Sandsfjorden, Fjellknausene, Tisler, Rauerfjoren og Søndre Søster.

Lenker:

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker