Vil bedre konkurransen

Offentlige og private aktører konkurrerer stadig oftere i samme marked. Nå setter regjeringen ned en arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak som kan styrke konkurransen.

- Regjeringen er opptatt av at det skal være like konkurransevilkår for private og offentlige aktører når de er i samme marked. Når konkurransevilkårene er ulike, kan det føre til at gode og effektive bedrifter presses ut av markedet, sier næringsminister Monica Mæland.

Når det offentlige selger i konkurranse med private aktører, kan de ha enkelte fordeler. Det kan for eksempel være gunstige skatteregler, garantier, finansieringsmuligheter eller kryssubsidiering. Fordelene kan gi en konkurransevridning, noe som kan presse private aktører ut av markedet.

Regjeringen har derfor bestemt at det skal settes ned en ekstern arbeidsgruppe som skal utrede og vurdere konkurranseforholdene mellom offentlig og privat virksomhet.

Både Produktivitetskommisjonen og Eftas overvåkingsorgan ESA påpeker at konkurransen bør skje på like vilkår.

Arbeidsgruppen skal vurdere tiltak for å sikre like konkurransevilkår mellom offentlig og privat virksomhet. Samtidig er det viktig å sikre at det offentlige er i stand til å løse sine oppgaver på en god og effektiv måte. Regjeringen er opptatt av at mulige tiltak tar høyde for at staten, fylkeskommuner, kommuner, regionale helseforetak og helseforetak fortsatt skal kunne oppfylle det offentlige samfunnsoppdraget de har.

Arbeidsgruppen skal ledes av professor Erling Hjelmeng ved Universitetet i Oslo (UiO). Øvrige medlemmer er:

•          Nils-Henrik von der Fehr (professor, UiO)

•          Trond Bjørnenak (professor, Norges Handelshøyskole)

•          Elin Halvorsen (forsker, SSB)

•          Miriam Schei (kommuneadvokat, Sandefjord)

•          Malgorzata Cyndecka (førsteamanuensis, Universitetet i Bergen)

I tillegg kommer representanter fra organisasjonene KS, LO, NHO og Spekter.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker