Vil ha enklere markedsadgang til EU for norsk sjømat

Fiskeriministeren understreket ambisjonene til regjeringen om bedre handelsvilkår for norsk sjømat i EU da hun hadde sitt første møte med EUs nye fiskerikommissær Karmenu Vella i Brussel fredag.

- I dag har vi mer enn 50 forskjellige kvoteavtaler med EU. Dette er svært tungvint for norsk fiskerinæring å forholde seg til. Jeg er svært tilfreds med at Vella var enig i behovet for å få til en modernisering og forenklinger på dette området. Jeg ser nå mer optimistisk på at vi kan få til en forhandlingsløsning der fiskeri er godt ivaretatt, selv om det fortsatt gjenstår mye arbeid. 

Forhandlingene med EU om EØS-finaniseringsordningene og den tilknyttede ”fiskeri­protokollen” startet tidlig i 2014. Etter nærmere et års forhandlinger står partene fremdeles langt fra hverandre. Det betyr at vi har stått uten de tollfrie importkvotene siden 30. april 2014.

De tollfrie kvotene er viktige for norsk sjømateksport. Norge har fremforhandlet kvoter med nulltoll som alt i alt utgjør om lag 160 000 tonn sjømat. I verdi utgjør kvotene tollbesparelser på rund 220 millioner kroner i denne tiårsperioden.

- Ett eksempel er bearbeidet sild i eddiklake som går inn i europeisk videreforedlings­industri, som i fravær av tollfri importkvote må betale 20 % toll i EU. Det gjør produktet dyrere å importere i EU, og det vil vises igjen både på prislappen i butikken – og på vår eksport­statistikk, sier Aspaker.

Eksportverdien til EU har økt fra 19,1 milliarder kroner i 2005 til 42,5 milliarder kroner i 2014. Dette kan i stor grad tilskrives økt eksportverdi av laks, som har økt fra 10 milliarder kroner til 30,6 milliarder kroner i samme periode. Laks sto i 2014 for 72 prosent av eksportverdien til EU. I 2005 var andelen 52,5 prosent.

- Samtidig vet vi at videreforedling av norsk sjømat sysselsetter omtrent 12.000 mennesker i Europa. Det er klart at tollsatser på bearbeidede produkter fra Norge gjør det vanskelig for norsk industri å være konkurransedyktig, sier Aspaker.

Aspaker understreker at EU er en viktig samarbeidspartner på mange områder av fiskeripolitikken. Blant temaene på møtet var naturlig nok også forvaltningen av felles fiskestammer.

- Jeg har vært opptatt av å få til et møte med den fiskerikommissæren så raskt som mulig for etablere en god dialog. EU er en svært viktig partner for Norge på fiskeriområdet og strategien til regjeringen er å styrke samarbeidet med EU, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker. 

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker