Vil ha forslag til miljøtiltak mot lakselus

Nærings- og fiskeridepartementet ber nå Mattilsynet og Fiskeridirektoratet om forslag til tiltak som kan motvirke negative miljøeffekter knyttet til behandling mot lakselus.

- Situasjonen med lakselus er laksenæringens hovedutfordring. Vi må ha en føre-var-tilnærming når det gjelder hvilke effekter behandling mot lakselus har på miljøet, særlig som følge av forbruket av lusebehandlingsmidler. Jeg ber derfor nå Mattilsynet og Fiskeridirektoratet om forslag til tiltak som kan motvirke negative miljøeffekter, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Departementet ber nå Fiskeridirektoratet og Mattilsynet i dialog med øvrige berørte etater komme med forslag til tiltak på tre områder: Bruk av den såkalte kombinasjonsmetoden, bruk av lakselusemidlene flubenzuron og tømming av avlusningsvann fra brønnbåt. 

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»