Vil legge bedre til rette for næringsutvikling på Svalbard

Regjeringen skal gjøre det lettere for næringsdrivende på Svalbard å få lån med sikkerhet i eiendom. 

Regjeringen foreslår å endre standardavtalen for leie av grunn til bolig- og næringsformål på Svalbard.

- Med denne endringen legger regjeringen bedre til rette for ny næringsvirksomhet på Svalbard og vi opprettholder et levedyktig samfunn i Longyearbyen. Dermed ivaretar vi viktige svalbardpolitiske mål, sier næringsminister Monica Mæland.

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) overtok grunneiendommer fra Store Norske (SNSK) våren 2015 i forbindelse med restruktureringen av selskapet. NFD laget da nye standardavtaler for leie av grunn på Svalbard.

De nye leieavtalene har ikke i tilstrekkelig grad tatt hensyn til banker og andre långiveres behov for å ha sikkerhet i bygninger på statlig eiet grunn. Som følge av dette har flere ønskede næringsprosjekter på Svalbard vært på vent.

Endringen i standardavtalen består i å opprette en lånesikringsordning.

- Endringen vil sikre fortsatt full kontroll med statlig eiet grunn på Svalbard. Samtidig vil den også gi banker og andre långivere større grad av sikkerhet for sine investeringer. Dette kan gjøre det lettere å sikre finansieringen av nye prosjekter, sier Mæland.

Ordningen innebærer at staten, i enkelte tilfeller og på bestemte vilkår forplikter seg til å innfri lån med tinglyst pant i bygninger på statlig grunn på Svalbard.

Lånesikringsordningen utløses kun ved bestemte handlinger fra statens side. Det er svært lite sannsynlig at den vil bli tatt i bruk i praksis. Likevel vil denne ordningen gi långivere betraktelig større sikkerhet for sine investeringer. Den vil dermed i større grad enn tidligere muliggjøre nye prosjekter med stor grad av lånefinansiering.

Forslaget vil bli fremmet og behandlet i Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms),

media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Dokumenter og linker