Vil legge til rette for maktspredning og økt privat eierskap

Regjeringen ber om fullmakt til å kunne redusere statens eierskap i flere selskaper i stortingsmeldingen «Et mangfoldig og verdiskapende eierskap».

- Regjeringen vil legge til rette for maktspredning og økt privat eierskap. Statlig eierskap skal begrunnes særskilt, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Regjeringen har i dag lagt frem eierskapsmeldingen «Et mangfoldig og verdiskapende eierskap» for Stortinget.

Staten har et omfattende eierskap og eier blant annet en tredjedel av verdien på Oslo Børs. I tillegg er staten eier i en rekke hel- og deleide selskaper. I eierskapsmeldingen ber regjeringen om fullmakt til å kunne redusere statens eierskap i flere selskaper.

- Dette vil øke statens fleksibilitet til å kunne redusere statens eierandel eller støtte eventuelle oppkjøp, fusjoner eller andre strategiske tiltak som kan bidra positivt til utviklingen i selskapene, sier Mæland.

Regjeringen vil i forslaget til statsbudsjett for 2015 be Stortinget om fullmakt til helt eller delvis å kunne selge statens aksjer i selskaper hvor staten ikke har en særskilt begrunnelse for sitt eierskap. Cermaq og Flytoget er blant disse selskapene (se fullstendig liste under).

Regjeringen vil også fremme forslag om fullmakter til å kunne redusere statens eierskap ned mot 34 prosent i Kongsberg Gruppen ASA og Telenor ASA.

- Staten har mange roller og er en stor maktfaktor. Vi vil over tid redusere statens direkte eierskap. Jeg understreker at vi ikke har hastverk med endringer, og fullmakter innebærer ingen forpliktelse til å selge. Det gode grunner for at staten skal eie i enkelte selskaper. Det kan være for å sikre at hovedkontoret forblir i Norge, forvaltning av felles naturressurser eller sektorpolitiske hensyn. Norge vil derfor i overskuelig fremtid ha et betydelig statlig eierskap, sier næringsministeren.

Eierskapsmeldingen går igjennom regjeringens eierpolitikk og hvordan det statlige eierskapet skal utøves.

Det statlige eierskapet skal utøves på en profesjonell og ansvarlig måte. Hovedhensynet i de forretningsmessige selskapene er avkastning på investert kapital. Det er ulike forhold som bidrar til dette, blant annet gode styrer, klare forventninger om avkastning og utbytte og selskapenes ivaretakelse av sitt samfunnsansvar. Eierskapsmeldingen omhandler statens direkte eierskap forvaltet av departementene og omfatter 55 selskaper der staten eier aksjer.

Et annet tema i meldingen er lederlønn. Regjeringen varsler at den vil gjennomgå og komme med nye retningslinjer for lederlønn til høsten.

- Dette er et komplisert felt, og vi trenger tid til utredning. Derfor er vi nødt til å gjøre mer arbeid her, sier Mæland.

Regjeringen vil i forslaget til statsbudsjett for 2015 be om fullmakt til å kunne redusere statens eierskap helt eller delvis i følgende selskaper:

Ambita AS (tidligere Norsk Eiendomsinformasjon AS)

Baneservice AS

Cermaq ASA

Entra Holding AS

Flytoget AS

Mesta AS

SAS AB

Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS

Regjeringen vil i forslaget til statsbudsjett for 2015 be om fullmakt til å kunne redusere statens eierskap ned mot 34 prosent i følgende selskaper:

Kongsberg Gruppen ASA

Telenor ASA

Pressekontakt:

Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303, media@nfd.dep.no

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»