Vil legge til rette for privatisering av Entra og Mesta

Regjeringen ber Stortinget om fullmakt til å redusere statens eierskap i Entra og Mesta.

I tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for 2014 ber regjeringen om utvidede fullmakter til å redusere statens eierskap i Entra Holding AS og Mesta AS.

Regjeringen tar dermed viktige skritt for å legge til rette for privatisering av selskaper hvor det ikke er naturlig at staten er en langsiktig eier.

For Entra innebærer forslaget at staten vil kunne selge seg helt ut av selskapet. Det gir større handlingsrom for å vurdere ulike alternativer for nedsalg.

- Forslaget innebærer at vi kan velge løsninger ut fra det som er økonomisk mest gunstig for staten, sier næringsminister Monica Mæland.

Regjeringen foreslår i proposisjonen at det tas ut et ekstra utbytte på 650 millioner kroner fra selskapet dersom selskapet privatiseres i 2014.  

Regjeringen foreslår også at Nærings- og handelsdepartementet får fullmakt fra Stortinget til å selge statens aksjer i Mesta.

- Vi tror en best mulig industriell løsning for Mesta kan oppnås ved at det selges til en kjøper med kjennskap til bransjen, sier Mæland.

En reduksjon i statens eierandeler i Entra og Mesta vil bli gjennomført når det fremstår som økonomisk gunstig for staten.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker