Vil øke lønnsomheten i kystflåten

- Nå er tiden inne for å gjøre noe med kvotetakene for den største kystflåten. Vi må hele tiden gi fiskeflåten mulighet for å tilpasse seg til ressursgrunnlaget, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Nærings- og fiskeridepartementet sender i dag på høring et forslag om å heve kvotetakene i kystflåten over 11 (13) meters hjemmelslengde.

- Dette gir den enkelte fisker økt valgfrihet til å tilpasse driftsgrunnlaget til det en selv finner mest lønnsomt, sier Aspaker.

Kvotetak regulerer hvor stor kvote som kan tildeles ett fartøy, og disse har vært justert flere ganger siden innføringen av strukturkvoteordningen i takt med utviklingen i fartøygruppene. På denne måten tilpasses fiskeflåten til ressursgrunnlaget, på fiskerinæringens premisser. Norges Fiskarlag har bedt om at det åpnes for høyere kvotetak og større grad av likebehandling i de ulike flåtegruppene.

Kystflåten er den største gruppen fiskefartøy i antall, og spiller en nøkkelrolle i næringslivet mange steder langs kysten. Fartøyene har ulike driftskombinasjoner, forskjellig driftsmønster og størrelser. I høringsnotatet er det derfor flere alternative forslag til kvotetak, og høringsinstansene bes om å komme med innspill.

Høringsnotatet tar også for seg fylkesbindingene i fisket etter torsk nord for 62 ⁰N og avkortingsreglene i strukturkvoteordningen for ringnotgruppen. 

- Jeg vet at dette er saker som engasjerer mange langs kysten, og jeg håper på mange gode innspill, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Høringsfristen er 4. februar 2016.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»