Vil skape globale vinnere av havets ressurser

- Marine næringer har et stort framtidspotensiale. Skal vi sikre ny verdiskaping og omstilling av norsk økonomi må vi gripe sjansen og sørge for at vi er i kunnskapsfronten, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Fiskeriministeren la sammen med statsminister Erna Solberg i dag frem regjeringens masterplan for marin forskning. Målet er mer innovasjon og større verdiskaping.

Dette er de viktigste tiltakene i planen:

  • Mer penger til marin forskning, både fra det offentlige og fra næringen selv
  • Tilrettelegge for flere marine næringsklynger
  • Økt samarbeid mellom forskningsmiljøene i Norge, blant annet utrede samlokalisering i Bergen
  • Økt internasjonalisering

- Marin sektor er svaret på mange av de utfordringene verden står overfor: Behovet for økt matproduksjon, nye energikilder og det grønne skiftet. Norge kan konkurrere i verdenstoppen innen havbaserte næringer. Da må vi bli bedre til å prioritere forskningsmidlene og sørge for at forskning munner ut i innovasjon og næringsutvikling, enten det handler om å modernisere den tradisjonelle fiskeindustrien, utvikle en bærekraftig oppdrettsnæring eller å utvikle helt nye næringer basert på ressurser fra havet, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Masterplanen er en konkretisering av Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning på det marine området. I langtidsplanen varsler regjeringen at   offentlige bevilgninger til forskning og utviklingsarbeid skal trappes opp til tilsvarende én prosent av BNP. De årlige bevilgningene til marin forskning kommer i statsbudsjettet.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker