Vil styrke næringsklyngene

Regjeringen foreslår å styrke næringsklyngene med ytterligere 10 millioner kroner, og vil dermed sikre at programmet iverksettes i 2014.

Den foreslåtte økningen er på ytterligere 10 millioner kroner. Disse kommer i tillegg til de 10 millionene som ble foreslått i Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014.

Det nye programmet bygger på eksisterende Arena- og Norwegian Centres of Expertise-programmer. I tillegg skal det etableres et nytt klyngenivå for klynger med globale posisjoner innenfor sine verdikjeder, Global Centers of Expertise.

­- Det er viktig at vi legger til rette for videre utvikling i våre fremste næringsklynger, slik at de kan befeste og styrke sin posisjon internasjonalt, sier næringsminister Monica Mæland.

Dagens klyngeprogrammer i Innovasjon Norge ble evaluert i 2011. Evalueringen viste positive resultater og effekter. Samtidig ble det pekt på enkelte forbedringsområder, blant annet at det bør legges til rette for mer differensiert støtte til klyngene, og en større grad av mobilitet mellom nivåene i programmet. Det nye programmet følger opp dette, og er bedre tilpasset behov og utviklingspotensial i alle næringsklyngene.

I tillegg til pengene fra Nærings- og fiskeridepartementet er det foreslått satt av penger over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett til å styrke lokale og regionale næringsmiljø.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, media@nhd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NHD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker