Leserinnlegg - Gjør sunne valg til enkle valg

Siden 1970-tallet har vi sett en fantastisk nedgang i dødelighet av hjerte- og karsykdommer. Men nå ser det ut til at den positive utviklingen har stoppet opp. Suksessen har heller ikke kommet alle i samfunnet til gode. Det er store sosiale forskjeller i levevaner og helse – de med høyere utdanning og god økonomi lykkes best med å leve sunt.

Våre barn er for lite aktive, spiser for mye usunn mat og mange er overvektige. Undersøkelser viser at det er tydelig sammenheng mellom overvekt i ung alder og økt fare for hjerte- og karsykdom når man blir voksen. Åtte av ti hjerteinfarkt kan forebygges med gode levevaner.

Nasjonalforeningen for folkehelsen mener det er en dårlig strategi å vente med å forebygge til folk har fått høyt kolesterol og høyt blodtrykk. Vi må starte tidlig og rette oss mot alle, og derfor er skolen en ypperlig arena. Det er godt dokumentert at kunnskap om egen helse gir god forebyggende helseeffekt.

Folkehelseutfordringene må løses på mange plan. Helseopplysningsarbeid og kampanjer er viktig, men noen av problemene må løses på samfunnsnivå. Hvis man ønsker å gjøre noe med de sosiale helseforskjellene må man ta gjennomgripende og i noen tilfeller upopulære, tiltak til hjelp. Et eksempel på et slikt tiltak kan være innføringen av røykeloven, som ble svært viktig for folkehelsen.

Det er politisk enighet om at man må gjøre en større innsats når det gjelder forebygging. Nå er det på tide å handle! Samhandlingsreformen legger mye ansvar for folkehelsen på kommunene, men noe må også gjøres på nasjonalt nivå. Nasjonalforeningen krever at politikerne sørger for gratis skolefrukt for barn på alle trinn og 60 minutters fysisk aktivitet hver dag i skolen.

Gode vaner som dannes tidlig i livet, følger oss som voksne. Gjør sunne valg til enkle valg, slik at alle får de samme mulighetene for et godt liv med god helse.

John Kjekshus
Leder av Nasjonalforeningen for folkehelsen

 

 

Om oss

Nasjonalforeningen for folkehelsens målsetting er at færre skal bli rammet av alvorlig sykdom og flere skal få et godt liv med god helse. Derfor arbeider vi for å bekjempe hjerte- og karsykdommer, demens og tuberkulose og for at de som rammes skal kunne leve et lengre og bedre liv. Vi arbeider også for eldres helse og trivsel, og for et godt nærmiljø for barn og familier. Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med 650 helselag og demensforeninger over hele landet. Organisasjonen ble stiftet i 1910. Vi er avhengig av innsamlede midler fra medlemmer og givere for å drive vårt arbeid. Nasjonalforeningen er den største humanitære bidragsyteren til hjerteforskningen i Norge. Vi forsker også innen demens og tuberkulose. Nasjonalforeningen er den organisasjonen som driver flest eldresentre i Norge, til nytte og glede for mange eldre. Nasjonalforeningen skaper gode møteplasser i nærmiljøet, arrangerer gågrupper, røykesluttkurs og andre tiltak for å fremme god helse og forebygge sykdom. Nasjonalforeningen er interesseorganisasjonen for personer med demens og deres pårørende, og arrangerer samtalegrupper og pårørendeskoler.