Årsrapport 2011

Selskapets forventninger til salg samt tilført ny arbeidskapital forventes å gi selskapet tilfreds­stillende driftsgrunnlag for 2012. Det nye styret arbeider for å styrke selskapets kapitalbase, og vil sørge for nødvendig finansiering av selskapet til selskapet når positiv cash flow. Dette arbeidet har vært prioritert, og etter styrets oppfatning vil det være mulig å skaffe til veie nødvendig finansiering. Effektivisering av driften og reduksjon av kostnader, vil også gi effekt i annen halvdel av 2012. Styret presiser at det er risiko knyttet til fortsatt drift og at fortsatt drift er helt avhengig av tilførsel av ytterligere kapital i form av lån eller egenkapital. Regnskapet er på dette grunnlaget avlagt under forutsetningen om fortsatt drift.

Pr. 3. januar 2012 viste selskapet en positiv egenkapital på NOK 1,5 millioner. Balansen pr. 31.03.2012 viser en negativ egenkapital på NOK 1,6 millioner etter et negativt resultat for perioden på NOK 3 millioner.

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker