INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Aksjeeierne i NattoPharma ASA, organisasjonsnummer 987 774 339, innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling den 31. oktober 2011 kl. 12.00 på selskapets forretningskontor med adresse Lysaker Torg 5, 1366 Lysaker.

Til behandling foreligger følgende saker:

1.       Åpning av møtet ved styrets leder Ragnvald Holm Lie og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

2.       Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen

3.       Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden

4.       Orientering om selskapets finansielle stilling og forslag til tiltak

5.       Forhøyelse av aksjekapitalen med NOK 1 for å tilrettelegge for aksjespleis

6.       Aksjespleis

7.       Godkjennelse av mellombalanse pr 30. juni 2011

8.       Nedsettelse av annen innskutt egenkapital og overkursfondet

9.       Nedsettelse av aksjekapitalen

10.     Fortrinnsrettsemisjon

11.     Styrefullmakt til å øke aksjekapitalen

Med vennlig hilsen
for styret i NattoPharma ASA

Ragnvald Holm Lie
styreleder

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker