INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NATTOPHARMA ASA

 

Aksjeeierne i NattoPharma ASA, organisasjonsnummer 987 774 339, innkalles til ordinær generalforsamling 29. juni 2009 kl 1400 på selskapets forretningskontor med adresse Lysaker torg 5, 1366 Lysaker.   Til behandling foreligger følgende saker:  

1.         Åpning av møtet ved styrets leder Ola Røthe og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere  

2.         Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen  

3.         Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden  

4.         Årsregnskapet og årsberetningen for 2008              
Styret foreslår at det ikke utdeles utbytte for regnskapsåret 2008. Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning følger vedlagt i elektronisk format, og vil bli lagt ut på selskapets internettside www.nattopharma.com og vedlagt innkallingen.              

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:     
"Årsregnskapet og årsberetningen for 2008 godkjennes."  

5.         Valg av styre                        
Valgkomiteens anbefaling vil bli offentliggjort på selskapets internettside før den ordinære generalforsamlingen, se www.nattpharma.com.  

6.         Valg av medlemmer til valgkomiteen              
Valgkomiteens anbefaling vil bli offentliggjort på selskapets internettside før den ordinære generalforsamlingen, se www.nattpharma.com.  

7.         Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer              
Valgkomiteens anbefaling vil bli offentliggjort på selskapets internettside før den ordinære generalforsamlingen, se www.nattpharma.com.  

8.         Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer              
Valgkomiteens anbefaling vil bli offentliggjort på selskapets internettside før den ordinære generalforsamlingen, se www.nattpharma.com.

9.         Godkjennelse av godtgjørelse til revisor              
Det er nærmere redegjort for honorar til revisor utbetalt i 2008 i årsregnskapet i note 7.              

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:     
"Godtgjørelse til revisor dekkes etter regning."  

10.       Behandling av styrets prinsipper om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet  
10.1     Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, herunder redegjørelse for den lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående regnskapsåret og hvordan retningslinjene for lederlønnsfastsettelsen er blitt gjennomført.  
10.2     Rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen for det kommende regnskapsår.               Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte følger vedlagt.  

 11.       Fullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen            
Til behandling foreligger forslag om å gi styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital  med inntil  NOK 500.000 fordelt på 5.000.000 aksjer hver pålydende NOK 0,10.
Det foreslås at styret også skal kunne beslutte fravikelse av aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer.  Begrunnelsen for forslaget om å gi styret slik fullmakt er et ønske om å kunne styrke selskapets egenkapital  gjennom en eller flere rettede emisjoner, og at det er tidsbesparende og kostnadsbesparende at en eventuell kapitalforhøyelse skjer etter styrevedtak på bakgrunn av vedtatt og registrert styrefullmakt.  Begrunnelsen for å gi styret adgang til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett er et behov for å kunne ha fleksibilitet i forhold til de tidsrammer loven setter for fortrinnsrettede emisjoner.  Kopi av selskapets seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er utlagt på selskapets kontor i             Bærum kommune. Det er ikke hendt noe etter siste balansedag som er av vesentlig betydning for selskapets  økonomiske stilling, utover det som løpende informasjon som selskapet melder over Oslo Børs.             Styret foreslår at generalforsamlingen treffer slik beslutning om fullmakt: 
1. Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 500.000 ved utstedelse inntil 5.000.000 aksjer hver pålydende kr 0,10.  Forhøyelse innenfor denne rammen kan skje ved en eller flere emisjoner, etter styrets beslutning. Minstekurs ved emisjon skal være NOK 4,50 per aksje.            
2. Fullmakten gjelder i 12 måneder fra generalforsamlingsdagen.            
3. Styret skal kunne beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal  fravikes.            
4. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse med innskudd i andre eiendeler enn penger  eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. aksjeloven § 10-2. Den omfatter heller ikke beslutning om fusjon etter aksjeloven            § 13-5.  

 Med vennlig hilsen
for STYRET i NattoPharma ASA

Ola Røthe
styreleder
(sign)      

 

 

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker