Innkalling til ordinær generalforsamling NattoPharma ASA 9. mai 2014

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Aksjeeierne i NattoPharma ASA (NattoPharma eller Selskapet), organisasjonsnummer 987 774 339, innkalles herved til ordinær generalforsamling den 9. mai 2014 kl. 15.00 på Selskapets forretningskontor med adresse Kirkeveien 59B, 1363 Høvik

Til behandling foreligger følgende saker:

1. Åpning av møtet ved styrets leder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen

3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden

4. Godkjenning av årsregnskapet
Årsregnskapet publiseres via Oslo Børs publiseringssystem senest en uke før generalforsamlingen avholdes

5. Godkjenning av revisors honorar
Faktureres etter regning

6. Styrets redegjørelse for avlønning til ledende ansatte
Se vedlegg 1

7. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer
Se vedlegg 2

8. Valg av revisor

9. Tildeling av styrefullmakt
Se vedlegg 3

Med vennlig hilsen
for styret i NattoPharma ASA
Frode Marc Bohan
Styrets leder

Tags:

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com