Interim rapport – 2. kvartal 2013 NattoPharma ASA

Report this content

Status ved utgangen av 2. kvartal 2013

NattoPharma har ved utgangen av andre kvartal 2013 gjennomført den varslede reorganiseringen av kost­tilskuddsvirksomheten. Første halvår 2013 var drifts­kostnader for kosttilskudd på MNOK 4,3. Dette er en reduksjon fra MNOK 11,5 første halvår 2011 og MNOK 8,6 første halvår 2012. Det reelle underskuddet for helsekostvirksomheten 1. halvår 2013 var MNOK 0,7 mot MNOK 6,0 1. halvår 2012. (Se note 4)

Fordeling   av driftskostnader mellom pharma og kosttilskudd                 NattoPharma ASA
           2 013            2 012            2 011
(Numbers in NOK 1 000)
Pharma 4 578 0 0
Kosttiskudd 4 264 8 589 11 515
Sum Driftskostnader 8 842 8 589 11 515

Mer enn halvparten av kostnadene til NattoPharma første halvår 2013 har gått med til utvikling av vårt «pharma-grade MenaQ7». Inntil videre er de to hovedaktivitetene (kosttilskudd og pharma-utvikling) organisert i samme selskap. Imidlertid holder vi nøye oversikt over hvilke kostnader som benyttes på hvilke aktiviteter. Kost­tilskuddsvirksomheten har som mål å gå i balanse innen utgangen av året 2013. Utvikling av et Pharma-produkt representerer foreløpig kun en utgiftspost, som vi henter nødvendig kapital til gjennom emisjoner, slik som den vellykkede MNOK 10,7 emisjonen (til en tegningskurs NOK 20 per aksje), beskrevet under avsnitt Finansiell informasjon 2a.

Den reelle kostnadsdelingen er vist i tabellen over. Fram­driften i utviklings- og dokumentasjonsarbeidet av pharma-produktet går som planlagt.

I USA er det økende forståelse for at bruk av kalsium­tabletter som kosttilskudd alene bidrar til forsinket utvikling av benskjørhet (osteoporose). Imidlertid har det siste tiden blitt skrevet mye om at bruk av kalsium også øker risikoen for utvikling av blodåreforkalking og hjerte-kar sykdommer. NattoPharma registrerer at kundene våre i USA har forstått at kalsium brukt sammen med MenaQ7 (vårt vitamin K2) bidrar til at risikoen for utvikling av blodåreforkalkning reduseres, mens den positive effekten på osteoporose opprettholdes. Vedlagte link «Dr. Oz» viser hvor farlig kalsiumtilskudd er uten samtidig bruk av MenaQ7. Det er innen dette området NattoPharma har patentbeskyttelse – MenaQ7 forhindrer utvikling av blodåreforkalking.

http://www.doctoroz.com/videos/dr-ozs-new-health-warnings-pt-1

Ved inngangen til tredje kvartal er NattoPharma i direkte kontakt med flere potensielle kunder som diskuterer muligheten for å kjøpe vårt MenaQ7 for bruk i kombinasjon med kalsiumprodukter.

NattoPharma har siden 2006 regelmessig og kontinuerlig brukt store ressurser – penger og folk – på en viten­skapelig dokumentasjon av kliniske effekter av MenaQ7. Dataene våre blir i stadig større grad sitert og brukt i markedsføringen av vitamin K2-holdige kosttilskudd. Første halvår 2013 markerer gjennombruddet hvor vi ser at store kommersielle kosttilskuddsaktører i USA verd­setter de vitenskapelige dataene våre høyt når de skal velge hvilket vitamin K2 som skal inkluderes i deres kosttilskuddsprodukter.

Forskning og Utvikling

«Ben-helse-observasjonene» i den gjennomførte 3-årige dobbeltblinde, randomiserte, placebokontrollerte kliniske studien med MenaQ7 intervensjon ble publisert i tidsskriftet Osteoporosis International mars 2013. En vitenskapelig sammenskriving av «hjerte-kar dataene» fra samme studie som var forventet å bli publisert i et internasjonalt tidsskrift i løpet av 2. kvartal 2013,er fortsatt under bearbeidelse hos Universitetet i Maastricht.

VitaKCAC studien (en cardio-vaskulær studie) gjennom­føres i Nederland med vår MenaQ7 som testsubstans. Pasienter inkluderes fortsatt i studien som er planlagt for 180 testpersoner.

Patenter

NattoPharma sin patentsituasjon er sterk. Det gjelder fortsatt at kun NattoPharma og de kunder som kjøper produkter fra NattoPharma har rett til å hevde at MK-7 inntatt i matvarer eller som kosttilskudd har positive helseeffekter for hjerte og blodåresystemet. Dette gjelder nå både for Europa og USA.


Regulatorisk

NattoPharma er fortsatt i prosess med utarbeidelse av søknader om «Health Claims» for våre MenaQ7-produkter til European Food Safety Authority, EFSA innen hjerte-kar området.

Salg, markeds- og forretningsutvikling

Selskapet hadde et salg på MNOK 4,6 i 2. kvartal 2013 sammen­lignet med MNOK 3,5 i 2. kvartal 2012, en økning på 24 % hvor både USA og Europa salget viser fremgang. Hittil i år vises et salg på MNOK 8,7 mot MNOK 6,4 for samme periode i 2012.

Selskapet deltok på kosttilskuddsmessen Vitafoods i Genève i uke 20, og gjennomførte møter med eksisterende og nye interessante kunder. Interessen for NattoPharmas ulike K2-produkter har aldri vært sterkere enn det en erfarte på Vitafoods i mai 2013.

Nytt USA kontor

I USA selges selskapets nye produkt MenaQ7 Crystals. Eric Anderson, Senior Vice President Global Sales and Marketing, daglig leder av NattoPharma USA, Inc., har hovedfokus på salg av MenaQ7 i det nord-amerikanske markedet. NattoPharmas proprietære kliniske data og nye patenter forventes å bidra til en betydelig omsetnings­økning i USA i 2013/2014. 

Den regulatoriske prosessen med kanadiske helsemyndig­heter for å få MenaQ7 godkjent for bruk i matsegmentet fortsetter. Profilering av MenaQ7 i fagpressen fortsetter i USA og Europa med annonsering og publisering av vitenskapelige data i bransjetidsskrifter.

Etablering av Functional food avdeling

NattoPharma ser et stort potensial i segmentet functional food. Malgorzata Wodarczyk er medio juni 2013 ansatt for å bygge opp denne virksomheten i Europa. Hun er lokalisert i Sentral-Europa hvor kompetansen innen dette segmentet er vesentlig sterkere enn i Nord-Europa og kostnadene vesentlig lavere. Tilsvarende fokus er det også på functional food segmentet i USA.

NattoPharmas kunde Ingredia Nutritional (fransk
melkeproteinprodusent) lanserte i 1. kvartal 2013 7 produkter med MenaQ7, Osteum-serien. Produktserien er rettet mot barn, kvinner 45 år + og eldre. Testen har gått meget bra. NattoPharma har indikasjoner på at flere MK7 melkeprodukter vil bli lansert 2. halvår 2013.

Pharmastrategi

Resultatene fra «3-års-studien» danner grunnlaget for NattoPharma’s satsing på å utvikle et vitamin K2 legemiddel. Basert på de erfaringene Norske Pronova Biopharma har ved utvikling av omega-3 som legemiddel med salg i milliardklassen, ser NattoPharma muligheten av å oppnå tilsvarende vitamin K2 legemiddelsuksess. Selskapet jobber i dag med partnere innen pharma­segmentet, og forventer at den første partneravtalen vil bli offentliggjort i 2014.

Satsingen på å etablere K2 som et legemiddel forventes å gi NattoPharma store inntekter med høye marginer og vesentlig forsterke selskapets konkurranseevne. Mye av kostnadene hittil i 2013 har vært knyttet til pharma arbeidet. Se note 4, Driftssegment rapportering, hvor selskapet har fordelt kostnadene mellom helsekost og pharma.

Medisinsk mat

NattoPharma forventer at MenaQ7 vil bli godkjent for bruk i USA innen dette området i løpet av de neste 6 månedene. NattoPharma har signert en partneravtale området og vil levere ferdig produkt til partneren innen utgangen av året.

Finansiell informasjon

For nærmere å redegjøre for selskapets to hovedaktivitets­områder, kosttilskudd og pharma, er det utarbeidet drifts­segment rapport (se note 4) som viser resultat før finans for pharma og kosttilskudd pr. 30. juni 2013 med sammenlignbare tall for 1. halvår 2012. Tabellen viser at kostnadene for helsekost er redusert fra MNOK 8,6 i 2012 til MNOK 4,3 i 2013 og at resultatet før finans viser et underskudd på MNOK 0,7 mot MNOK 6 i 2012.

Aksjekapitalen pr. 30. juni 2013 er NOK 24 427 761 fordelt på 8 142 587 aksjer, hver pålydende NOK 3,-.

I 2. kvartal 2013 var selskapets omsetning MNOK 4,6 mot MNOK 3,5 i 2012. Varekost var MNOK 2,8 mot MNOK 2 i 2012 og som gir en bruttofortjeneste på MNOK 1,8 mot MNOK 1,5. Andre driftskostnader utgjør MNOK 4,8 og driftsresultatet for perioden er negativ med MNOK 3 sammenlignet med MNOK 3,3 1 2012. Etter netto finanskostnader med MNOK 0,185 ble kvartalsresultat før skatt negativt med MNOK 3,1 sammenlignet med MNOK 3,6 i 2012. Brutto margin for perioden var 38,9 % mot 43,5 % i samme periode 2012.

Hittil i år viser en omsetning på MNOK 8,7 mot MNOK 6,4 for samme periode i 2012, en økning på 26,3 %. Bruttofortjeneste er MNOK 3,6 mot MNOK 2,5 for 1. halvår 2012. Bruttomarginen er 41,2 % mot 39,5 % for samme periode i 2012. Sum driftskostnader utgjør MNOK 8,8 mot MNOK 8,6 i samme periode 2012.

Resultatet før skatt for perioden er negativt med NOK 5,4 sammenliknet med MNOK 6,6 negativt for samme periode 2012.

Selskapets kontantstrøm fra drift var negativ med MNOK -9,2 pr. 2. kvartal 2013 sammenlignet med MNOK -7,8 negativt pr 2. kvartal 2012.

Følgende egenkapitalutvidelser er gjennomført i april/mai 2013;

1.) En emisjon på MNOK 2,4 som ble registrert 30. april 2013 ved nytegning av 305 000 nye aksjer hver pålydende NOK 3 og med en tegningskurs på:

a)       NOK 8 per aksje for innløste opsjoner 255 000 og

b)       NOK 7,5 per aksje for innløsning av 50 000 tegningsretter.

2.) En emisjon på MNOK 1,7 som ble registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund 22. mai 2013 ved nytegning av 228 431 aksjer hver pålydende NOK 3 og med en tegningskurs NOK 7,5 pr. aksje ved konvertering av samme antall tegningsretter.

I tillegg er det gjennomført en kapitalutvidelse med MNOK 14,7 som er registrert i Foretaksregisteret 4. juli 2013 som følger;

a)       533 000 aksjer til tegningskurs NOK 20/aksje

og

b)       545 209 tegningsretter som hver ga retten til å tegne en ny aksje til en tegningskurs per aksje på NOK 7,5.

Sum ny aksjekapital pr. 4. juli 2013 er NOK 27 662 388 fordelt på 9 220 796 aksjer hver pålydende NOK 3. Innbetaling på emisjonskonto er registrert i selskapets balanse pr. 30.06.2013 og er ført som innbetalt ikke registrert egenkapital.

For de resterende tegningsretter for totalt 1 040 327 aksjer til en tegningskurs NOK 7,5 per aksje er det mottatt bekreftelse innen utløpet av fristen 1. juli 2013 at disse vil bli innløst og det forventes at aksjene vil bli utstedt i løpet av nær fremtid.

Kontantbeholdningen per 30.06.13 var MNOK 26,6 hvorav MNOK 0,8 er bundne midler for husleiegaranti, tollgaranti og skattetrekk. Per 30.06.2013 hadde selskapet 550 aksjonærer. Selskapet har en positiv egenkapital på MNOK 32,5. Sum gjeld og egenkapital utgjør MNOK 38,5 pr. 30. juni 2013 mot MNOK 27,6 pr. 31.12.2012.

VitaSynth Ltd.

NattoPharma inngikk 26. november 2012 avtale om å kjøpe 34 % av aksjene i VitaSynth Ltd for EUR 600.000, med rett til å kjøpe resterende 66 % aksjer innen 31.12.2013. NattoPharma har gjennomført kjøp av de første 34 % av aksjene i uke 17 og som er kommunisert i egen melding til markedet 25. april i år. Opsjonen til å kjøpe resterende 66 % forventes å bli utøvd i løpet av året. VitaSynth Ltd har, som tidligere kommunisert, kvaliteter som vil bli verdifull som base for NattoPharmas videre strategi innen farmasi. Resterende 66 % av aksjene i VitaSynth Ltd er i sin helhet avtalt med oppgjør i 2.336.000 NattoPharma aksjer.

Tilbakeføring av patent

Saken vedr. MGP Diagnostics AS og tilbakeføring av patent, redegjort for i selskapets ordinære general­forsamling 27. juni 2012 er i prosess og så snart det foreligger ny relevant informasjon vil dette bli kommunisert til markedet.

Utsikter

Etter at selskapets egenkapital er vesentlig styrket, er regnskapet avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Styret fortsetter effektivisering av driften med forventet reduksjon av kostnader i 2013 samtidig som at omsetningen fortsatt vil øke i 2013.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Hogne Vik,

Adm. Dir.

Telefon: +47 97535326

eller

Frode Marc Bohan,

Styrets leder

Tlf: +47 952 16 950

NattoPharma ASA

Kirkeveien 59b

1363 Høvik

P.O Box 397

1326 Lysaker

Tlf: +47 4000 9008

Fax: +47 67 20 02 51

www.nattopharma.com

Tags: