KORRIGERT INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NATTOPHARMA ASA

Aksjeeierne i NattoPharma ASA, organisasjonsnummer 987 774 339, innkalles til ekstraordinær generalforsamling 20. mai 2009 kl 1000 på selskapets forretningskontor med adresse Lysaker torg 5, 1366 Lysaker.
 
Til behandling foreligger følgende saker:
 
1.         Åpning av møtet ved styrets leder Ola Røthe og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere
 
2.         Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen
 
3.         Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden
 
4.         Rettet emisjon
 
Styret i Natto Pharma ASA foreslår med dette for generalforsamlingen å rette en emisjon mot navngitte investorer. Bakgrunnen for forslaget er et ønske om å styrke selskapets egenkapital og likviditet, slik at selskapet gis kapital til å nå sine strategiske og kommersielle mål. Dette er også en forutsetning for å få etablert nytt obligasjonslån, ref sak 5. Aksjonærenes fortrinnsrett foreslås rettet som følge av tidspress og for å begrense emisjonskostnader.
 
Det er ikke inntruffet forhold etter siste balansedag som er av vesentlig betydning for selskapet, utover forhold som er løpende rapportert til Oslo Børs. Om dette henvises det til informasjon på www.nattopharma.com.
 
Styret foreslår følgende forslag til vedtak:
 
1. Aksjekapitalen i NattoPharma ASA forhøyes med kr 200.000,-, fra kr 2.044.522,40 til kr 2.244.522,40, ved nytegning av 2.000.000 aksjer hver pålydende kr 0,10. Det betales kr 3,50 pr. aksje, hvorav kr 3,40 pr aksje er overkurs.
 
2. Overkurs, etter fradrag for emisjonskostnader, vil tilføres selskapets overkursfond.
 
3. Aksjene kan tegnes av navngitte investorer i henhold til oversikt inntatt som vedlegg 1 til denne innkalling.
Aksjeeiernes fortrinnsrett er således fraveket.
 
4. Tegningen skal skje på særskilt tegningsformular senest straks etter generalforsamlingen.
 
5. Ettersom emisjonen er rettet mot navngitte investorer vil det ikke forekomme overtegning.
 
6. Aksjeinnskuddet betales kontant.
 
7. Aksjeinnskuddet betales til Orion Securities ASAs klientkonto nr. 1503.05.37472 innen 23. mai 2009. Beløpet kan ikke disponeres før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
 
8. De nye aksjer gir rett til utbytte og øvrige rettigheter i selskapet fra registreringen av kapitalforhøyelsen.
 
9. Emisjonen er garantert fulltegnet av et garantikonsortium. Garantien gjelder kun full tegning og ikke manglende innbetaling av aksjer som er tegnet. Det tilkommer garantistene garantiprovisjon på 7% av det garanterte beløp.
 
10. Vedtektenes § 4 endres til å lyde:
 
    "Selskapets aksjekapital er kr 2.244.522,40, fordelt på 22.445.224 aksjer hver pålydende kr 0,1"
 
5.         Utstedelse av frittstående tegningsrettigheter
 
Selskapet tok opp i 2007 et obligasjonslån stort NOK 18,5 mill, med tilknyttede frittstående tegningsretter for utstedelse av 1.233.210 aksjer hver pålydende NOK 0,10 og med en tegningskurs NOK 15,- pr aksje. Obligasjonslånet forfaller til betaling 10. juli 2009.
 
For å sikre selskapets kapitalstruktur og for å finansiere den løpende drift av selskapet vil styret i NattoPharma ASA at selskapet opptar et obligasjonslån på inntil NOK 18 mill. med løpetid på 2 år, med tilknyttede frittstående tegningsretter for utstedelse av inntil 3.999.996 aksjer hver pålydende NOK 0,10 og med en tegningskurs NOK 4,50 pr aksje.
 
Utstedelsen av obligasjonslånet krever at aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av tegningsrettene må fravikes, i det dette er en forutsetning for tegnerne av obligasjonslånet.
 
Det er ikke inntruffet forhold etter årsskiftet som er av vesentlig betydning for selskapet. Det henvises for øvrig til pkt 4 ovenfor.
 
Styret foreslår følgende forslag til vedtak:
 
1. Det utstedes opp til 363.636 frittstående tegningsretter.
 
2. Tegningsrettene skal tegnes av obligasjonseierne på tidspunktet for opptak av obligasjonslånet. Hver obligasjon gir rett til å tegne seg for 10.101 tegningsretter.
 
3. Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av tegningsretten fravikes.
 
4. Tegningsrettene skal tegnes senest 23. mai 2009.
 
5. Det skal ikke betales vederlag for tegningsrettene.
 
6. Styret gis fullmakt til å foreta fordeling av tegningsrettene ved en eventuell overtegning.
 
7. Hver tegningsrett gir rett til 11 aksjer slik at det totalt kan utstedes inntil 3.999.996 aksjer i selskapet. Vederlaget som skal betales per aksje som kreves utstedt er NOK 4,50. Utstedelsen av tegningsrettene forutsetter at endelig avtale om obligasjonslån blir inngått. Tegningsrettene er fritt omsettelige og kan utøves på ethvert tidspunkt etter tildeling av innehaveren av tegningsretten.
 
8. Fristen for å kunne kreve utstedt aksjer er 2 år etter Settlement Date i henhold til avtalen om obligasjonslån.
 
9. Innehaverne av tegningsretter har rettstilling som fastsatt i avtalen om obligasjonslån ved beslutning om forhøyelse eller nedsetting av aksjekapitalen, ved ny beslutning om utstedelse av tegningsretter eller ved oppløsning, fusjon, fisjon eller omdanning. Innehaverne av tegningsretter har ikke stemmerett ved disse beslutningene.
 
10. De nye aksjene gir rett til utbytte fram og med det regnskapsår aksjene blir utstedt.
 
           
Beslutningen blir å melde til Foretaksregisteret.
 
Med vennlig hilsen
for STYRET i NattoPharma ASA
Ola Røthe
styreleder

 
 

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker