Natto - offentliggjøring av prospekt og nærmere informasjon om tegningsretter

Det vises til børsmelding datert 9. april 2015 vedrørende to kapitalforhøyelser ("Fortrinnsrettsemisjonen" og den "Offentlige Emisjonen") vedtatt av styret i NattoPharma ASA ("Selskapet") den 8. april 2015.

Selskapet har i dag publisert prospekt vedrørende Fortrinnsrettsemisjonen og den Offentlige Emisjonen. Prospektet har blitt kontrollert og godkjent av Finanstilsynet. Prospektet følger vedlagt denne børsmelding og vil også finnes tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, www.nattopharma.com, og på hjemmesidene til Norne Securities AS, www.norne.no. I tillegg finnes prospektet tilgjengelig på Selskapets hovedkontor i Kirkeveien 59B, 1363 Høvik.

I Fortrinnsrettsemisjonen vil Selskapet utstede tegningsretter til investorer som eide aksjer i Selskapet per utgangen av 8. april 2015, som registrert i Verdipapirsentralen ("VPS") den 10. april 2015. Nærmere informasjon om tegningsrettene følger nedenfor:

Hver eksisterende aksjeeier vil motta 0,13607298 tegningsrett for hver én (1) eksisterende aksje basert på vedkommende aksjeeiers aksjeinnehav ved utgangen av den 8. april 2015, som registrert i VPS den 10. april 2015. Hver tegningsrett vil, med forbehold for gjeldende verdipapirlovgivning, gi rett til å tegne og bli tildelt én (1) ny aksje i Fortrinnsrettsemisjonen.

Tegningsperioden starter 14. april 2015 og ender 5. mai 2015 kl. 1630 (norsk tid).

Tegningsrettene vil være fritt omsettelige og notert på Oslo Axess med ticker "NATTO T". Omsetningsperioden for tegningsrettene vil starte 14. april 2015 og ende 29. april 2015 kl. 1630.

Tegningsrettene forventes å ha kommersiell verdi. Dersom tegningsretten ikke er utøvd innen utløpet av tegningsperioden (5. mai 2015 kl. 1630) eller solgt innen utløpet av omsetningsperioden (29. april 2015 kl. 1630), vil tegningsrettene bortfalle automatisk og miste sin verdi.

For restriksjoner med hensyn til hvem som kan tildeles eller tillates å erverve tegningsrettene eller til å utøve tegningsrettene henvises det til kapittel 5.1.9 (Subscription Rights) og kapittel 18 (Restrictions on sale and transfer) i prospektet.

Minimumsprovenyet i Fortrinnsrettsemisjonen (dvs. MNOK 20 gjennom tegning av 1 428 571 nye aksjer) er garantert tegnet av et garantikonsortium bestående av enkelte eksisterende aksjonærer. Garantistene mottar ikke garantiprovisjon. For nærmere informasjon om garantikonsortiet og garantiavtalen, henvises det til kapittel 5.1.21 (The Rights Issue Underwriting) i prospektet.

Gjennomføring av Fortrinnsrettsemisjonen er underlagt følgende betingelser: (i) at minimum antall nye aksjer i Fortrinnsrettsemisjonen er tegnet (dvs. 1 428 571 nye aksjer), garantiavtalen er gyldig og i kraft i sin helhet og at garantistene overholder vilkårene og betingelsene i garantiavtalen og (ii) at minimum tegningsbeløp er betalt. Dersom Selskapet går konkurs som en følge av at Fortrinnsrettsemisjonen blir vesentlig forsinket, vil Fortrinnsrettsemisjonen ikke gjennomføres.

Hvis det blir klart at ovennevnte vilkår ikke vil oppfylles, vil Fortrinnsrettsemisjonen trekkes. Hvis Fortrinnsrettsemisjonen trekkes vil alle tegningsretter bortfalle uten verdi og alle tegninger og tildelinger av nye aksjer som er utført vil bli sett bort fra og betalinger for nye aksjer vil bli returnert til tegnere uten rentekompensasjon eller annen kompensasjon. Bortfall av tegningsretter skal være uten betydning for gyldigheten av handler i tegningsretter, og investorer vil ikke motta noen refusjon eller kompensasjon for tegningsretter kjøpt i markedet.

* * *

For nærmere informasjon kan følgende personer kontaktes:

Hogne Vik, daglig leder

Tel: +47 975 35 326

E-post: hogne.vik@nattopharma.com

Informasjonen i denne meldingen er offentliggjort i samsvar med verdipapirhandelloven § 5-12.

Tags: