Natto: Gjennomført rettet emisjon på NOK 16,9 mill.

Report this content

NattoPharma har etter børstid torsdag 12. juni styrket kontantbeholdningen ved å gjennomføre en rettet emisjon som tilfører selskapet NOK 16,9 mill. Som tidligere kommunisert ønsker selskapet å øremerke NOK 10 mill. årlig over tre år, til utvikling av en farmasøytisk versjon av vitamin K2, samt styrke arbeidskapitalen for å forberede økt salg gjennom økt distribusjon i det amerikanske markedet.

Emisjonen ble tegnet til kurs NOK 14 pr aksje, hvor tilsammen 1 210 112 nye aksjer ble utstedt. Aksjene som utstedes i den rettede emisjonen utgjør ca. 9,6 % av selskapets utestående aksjekapital før emisjonen. For å medvirke til at selskapet kunne gjennomføre emisjon til en emisjonskurs høyere enn børskurs, vil hver tegner motta en warrant for hver halvannen aksje de tegner i emisjonen, som hver gir rett til å tegne en Natto-aksje til kurs NOK 15 frem til og med 30. juni 2015. Tilsammen 806 741 warrants/tegningsretter vil bli utstedt.

Emisjonen gjennomføres ved at selskapets styre utnytter emisjonsfullmakt som ble tildelt på ordinær generalforsamling avholdt 9. mai 2014. Øvrige aksjonærers fortrinnsrett til nye aksjer etter Allmennaksjeloven § 10-4 fravikes. Tatt i betraktning tegningskursen i den rettede emisjonen, deltagelsen fra selskapets eksisterende aksjeeiere i nylige rettede emisjoner og hensyntatt at forventende kostnader ved implementering av en senere reparasjonsemisjon antas å overstige inntektene ved en slik prosess, har styret konkludert med at det ikke er i aksjeeiernes felles interesse å implementere en senere reparasjonsemisjon.

Utstedelse av warrants/tegningsretter vil formelt gjennomføres ved beslutning i en etterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Styrets leder Frode Marc Bohan har tegnet 143.000 aksjer i emisjonen gjennom sitt heleide selskap, Bohan & Co AS og vil etter emisjonen eie 312.027 aksjer, tilsvarende en eierandel på 2,26 % av selskapets utestående aksjer. Life Science Sweden AB, hvor styreleder Frode Marc Bohan og styremedlem Frank Bjordal sitter i styret, tegnet 200.000 aksjer i emisjonen, tilsammen NOK 2,8 mill. Dette selskapet eier etter emisjonen 200.000 aksjer, tilsvarende 1,45 % av NattoPharma.

Etter at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret, vil selskapets aksjekapital være

NOK 41 489 802 fordelt på 13 829 934 aksjer hver pålydende NOK 3.

De nye aksjene vil opptas til notering på Oslo Axess så snart aksjene er utstedt til den enkelte tegners VPS konto.

Om NattoPharma og MenaQ7

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patent-beskyttelser og rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.

Se www.nattopharma.no for mer informasjon.


For mer informasjon, vennligst kontakt:

Frode Bohan

Styreleder, NattoPharma

Mobil: +47 952 16 950

E-mail: frode@nattopharma.com

Tags: