Natto: Kapitalforhøyelse og notering på First North Nasdaq

Styret i NattoPharma ASA ("Selskapet") har 8. april 2015 besluttet å øke aksjekapitalen i Selskapet med inntil NOK 10 714 286 gjennom utstedelse av inntil 3 571 429 nye aksjer. Økningen i aksjekapital vil skje gjennom to kapitalforhøyelser, en fortrinnsrettsemisjon for å hente et bruttoproveny på mellom MNOK 20 – MNOK 25 ("Fortrinnsrettsemisjonen") og en emisjon rettet mot allmennheten i Sverige for å hente et bruttoproveny på mellom MNOK 20 – MNOK 25 (den "Offentlige Emisjonen"). Tegningskursen i begge emisjonene er NOK 14 og har blitt fastsatt av styret, som har sett hen til en markedsmessig emisjonsrabatt ved fastsettelsen. Nærmere informasjon om de to emisjonene følger nedenfor.

Bakgrunnen for de to emisjonene er at selskapet ønsker å styrke arbeidskapitalen og øke aksjonærmassen i forbindelse med notering på NASDAQ First North. Selskapets arbeidskapitalbehov er knyttet til ferdigstilling av pharma dokumentasjon før partnersøk for lisensiering, oppbygging av varelager av MenaQ7 PURE og økt markedsføringsaktivitet.

Den Offentlige Emisjonen vil bidra til å øke Selskapets aksjonærbase. I forbindelse med Selskapets ventede sekundærnotering på NASDAQ First North ("First North") i Stockholm, må Selskapet ha minimum 300 aksjonærer som holder aksjer for minst EUR 500. Selskapet forventer at det vil nå dette kravet etter gjennomføring av den Offentlige Emisjonen.

Selskapet vil offentligjøre et prospekt vedrørende to emisjoner innen starten av tegningsperioden i emisjonene.

Fortrinnsrettsemisjonen:

Fortrinnsrettsemisjonen innebærer økning av Selskapets aksjekapital med minimum NOK 4 285 714 og maksimum NOK 5 357 143, gjennom utstedelse av minimum 1 428 571 og maksimum 1 785 714 nye aksjer. Tegningskursen i Fortrinnsrettsemisjonen er NOK 14 per aksje.

Tegningsperioden i Fortrinnsrettsemisjonen er antatt å starte 14. april 2015 og ende 5. mai 2015 kl. 1630. Endelig dato for start av tegningsperioden vil avhenge av Finanstilsynets godkjennelse av prospektet.

Hver eksisterende aksjeeier vil motta 0,131607298 tegningsrett for hver én (1) eksisterende aksje basert på vedkommende aksjeeiers aksjeinnehav ved utgangen av den 10. april 2015, som registrert i Verdipapirsentralen (VPS) den 8. april 2015. Hver tegningsrett vil, med forbehold for gjeldende verdipapirlovgivning, gi rett til å tegne og bli tildelt én (1) ny aksje i Fortrinnsrettsemisjonen.

Tegningsretter som er overført til aksjeeiere registrert i VPS vil være fritt omsettelige og notert på Oslo Axess. Nærmere informasjon om tegningsrettene vil gis på første noteringsdag, som er antatt å være 14. april 2015.

Minimumsprovenyet i Fortrinnsrettsemisjonen (dvs. MNOK 20 gjennom tegning av 1 428 571 nye aksjer) er garantert tegnet av et garantikonsortium bestående av enkelte eksisterende aksjonærer. Garantistene mottar ikke garantiprovisjon.

Gjennomføring av Fortrinnsrettsemisjonen er underlagt følgende betingelser: (i) at minimum antall nye aksjer i Fortrinnsrettsemisjonen er tegnet (dvs. 1 428 571 nye aksjer), garantiavtalen er gyldig og i kraft i sin helhet og at garantistene overholder vilkårene og betingelsene i garantiavtalen og (ii) at minimum tegningsbeløp er betalt. Dersom Selskapet går konkurs som en følge av at

Fortrinnsrettsemisjonen blir vesentlig forsinket, vil Fortrinnsrettsemisjonen ikke gjennomføres.

Hvis det blir klart at ovennevnte vilkår ikke vil oppfylles, vil Fortrinnsrettsemisjonen trekkes. Hvis Fortrinnsrettsemisjonen trekkes vil alle tegningsretter bortfalle uten verdi og alle tegninger og tildelinger av nye aksjer som er utført vil bli sett bort fra og betalinger for nye aksjer vil bli returnert til tegnere uten rentekompensasjon eller annen kompensasjon. Bortfall av tegningsretter skal være uten betydning for gyldigheten av handler i tegningsretter, og investorer vil ikke motta noen refusjon eller kompensasjon for tegningsretter kjøpt i markedet.

Den Offentlige Emisjonen

Den Offentlige Emisjonen innebærer økning av Selskapets aksjekapital med minimum NOK 2 142 857 og maksimum NOK 5 357 143, gjennom utstedelse av minimum 714 286 og maksimum 1 785 714 nye aksjer. Tegningskursen i den Offentlige Emisjonen er NOK 14 per aksje.

Tegningsperioden i den Offentlige Emisjonen er antatt å starte 14. april 2015 og ende 5. mai 2015 kl. 1630. Endelig dato for start av tegningsperioden vil avhenge av Finanstilsynets godkjennelse av prospektet.

Den Offentlige Emisjonen er rettet mot den svenske allmennheten. Det vil ikke bli utstedt fortrinnsretter i den Offentlige Emisjonen. Aksjeeiernes fortrinnsrett til nye aksjer vil således fravikes, jfr. allmennaksjeloven § 10-5, jfr. § 10-4.

Selskapet fraviker eksisterende aksjonærers fortrinnsrett i den Offentlige Emisjonen for å muliggjøre en sekundærnotering av Selskapets aksjer på First North. Som nevnt over, må Selskapet ha minst 300 aksjonærer som hver holder aksjer for minst EUR 500 for å oppfylle noteringsvilkårene på First North. Styret anser at en sekundærnotering av Selskapets aksjer vil bidra til økt likviditet i aksjene og gjøre det enklere for aksjonærene å omsette aksjer i Selskapet. Den Offentlige Emisjonen og den tilhørende sekundærnoteringen anses derfor fordelaktig for aksjonærfellesskapet.

Tegning av minimumsprovenyet i den Offentlige Emisjonen er ikke garantert.

Gjennomføring av den Offentlige Emisjonen er underlagt følgende betingelser: (i) at minimum antall nye aksjer i den Offentlige Emisjonen er tegnet (dvs. 714 286 nye aksjer) og (ii) at minimum tegningsbeløp er betalt. Dersom Selskapet går konkurs som en følge av at den Offentlige Emisjonen blir vesentlig forsinket, vil den Offentlige Emisjonen ikke gjennomføres.

Hvis det blir klart at ovennevnte vilkår ikke vil oppfylles, vil den Offentlige Emisjonen trekkes. Hvis den Offentlige Emisjonen trekkes vil alle tegninger og tildelinger av nye aksjer som er utført bli sett bort fra og betalinger for nye aksjer vil bli returnert til tegnere uten rentekompensasjon eller annen kompensasjon.

* * *

For nærmere informasjon kan følgende person kontaktes:

Hogne Vik, daglig leder

Tel: +47 975 35 326

E-post: hogne.vik@nattopharma.com

Informasjonen i denne meldingen er offentliggjort i samsvar med verdipapirhandelloven § 5-12.

Tags: