NattoPharma - Interim Rapport 1. kvartal 2013

Forskning og Utvikling
«Ben-helse-observasjonene» i den gjennomførte 3-årige dobbelt blinde, randomiserte, placebo kontrollerte kliniske studien med MenaQ7 intervensjon ble publisert i tidsskriftet Osteoporoses International mars 2013. En vitenskapelig sammenskriving av «hjerte-kar dataene» fra samme studie forventes å bli publisert i et internasjonalt tidsskrift i løpet av 2. kvartal 2013.

Patenter
Pr. første kvartal 2013 er NattoPharma sin patentsituasjon fortsatt sterk. Det er fortsatt kun NattoPharma og de kunder som kjøper produkter fra NattoPharma som har rett til å hevde at MK-7 inntatt i matvarer eller som kosttilskudd har positive helseeffekter for hjerte og blodåresystemet. Dette gjelder nå både for Europa og USA.

Regulatorisk
NattoPharma fortsetter prosessen med utarbeidelse av søknader om «Health Claims» for våre MenaQ7-produkter, generiske eller spesifikke fra European Food Safety Authority, EFSA innen hjerte-kar for naturlig Vitamin K2 i Europa.

Salg, markeds- og forretningsutvikling
Selskapet hadde et salg på MNOK 4 i 1. kvartal 2013 sammen­lignet med MNOK 2,9 i 1. kvartal 2012, en økning på 41 % hvor USA salget viser stor fremgang fra MNOK 0,074 til MNOK 1,7. Europa viser en svak tilbakegang.

Salget i Europa viser en nedgang i forhold til 1. kvartal 2012 til tross for at det er jobbet opp en solid kundemasse gjennom flere år. Det er fortsatt fokus på å utvide antall kunder, og dette forventes å gi økt salg i Europa i tiden fremover.

Selskapet deltok på kosttilskuddsmessen Vitafoods i Genève i uke 20, hvor det ble avholdt møter med eksisterende så vel som nye og interessante kunder. Interessen for NattoPharmas ulike K2-produkter har aldri vært sterkere sammenlignet med tidligere messer.

Nytt USA kontor
I USA har salget økt i første kvartal i år sammenlignet med samme periode i 2012, hvor også salg av selskapets nye produkt MenaQ7 Crystals er i gang, og ekstra aktivitet gjennom ulike markedskanaler for å fremme markedsbudskapet om MenaQ7 Crystals’ unike egen­skaper er igangsatt. Fra 1. april 2013 er Eric Anderson ansatt son ny Senior Vice President Global Sales and Marketing lokalisert i USA med hovedfokus på å bygge opp salget av MenaQ7® i det nord-amerikanske markedet. Eric Anderson har over 20 års erfaring bra bransjen, og han har vært sentral i introduksjonen og oppbyggingen av flere suksessfulle nye ingredienser i USA, inkludert Chitosan, Tonalin CLA og MenaQ7® naturlig Vitamin K2. Anderson har lang erfaring gjennom etablering av salgs og markedsaktiviteter i USA for norske selskaper. Senest hvor han var sentral i å bygge opp Aker Biomarine’s omsetning innen krill til flere hundre millioner på kort tid. Med NattoPharmas proprietære kliniske data og nye patenter, forventes det at USA kontoret under ledelse av Eric Anderson kan gjenta denne salgssuksessen. 

Som følge av at USA kontoret er nedlagt i Norge og flyttet til New Jersey, USA er tidligere salgssjef for Nord-Amerika Bertil Andersson oppsagt og sluttet.

Den regulatoriske prosessen med kanadiske helsemyndig­heter for å få MenaQ7 godkjent for bruk i matsegmentet fortsetter. Profilering av MenaQ7 er sendt ut i fagpressen sammen med faglige artikler om MenaQ7 og dets egenskaper på B2B nivå.

Etablering av Functional food avdeling
NattoPharma ser et stort potensial i segmentet functional food og er godt i gang med å bygge opp en egen avdeling som skal håndtere denne satsingen. Prosessen med å identifisere kandidater er godt i gang og det forventes at det blir gjort ansettelser i 2. kvartal. Kontoret vil bli lokalisert i Sentral-Europa hvor kompetansen innen dette segmentet er vesentlig sterkere enn i Nord-Europa og kostnadene vesentlig lavere.

Det er stor interesse for NattoPharmas produkter rettet mot dette segmentet. NattoPharmas kunde Ingredia Nutritional (fransk melkeprotein produsent) lanserte i 1. kvartal 2013 7 produkter med MenaQ7®, Osteum serien. Produktserien er rettet mot barn, kvinner 45år + og eldre. Testen har gått meget bra og det forventes at dette vil bidra til økt salg for selskapet i 2013 og fremover.

Farma strategi
NattoPharmas hovedstrategi er innen farma. Resultatene fra den siste 3-års studien gir NattoPharma mulighet til å utvikle et legemiddel basert på vitamin K2. Basert på de erfaringene Norske Pronova har gjort for å utvikle omega-3 som legemiddel med salg i milliardklassen, ser NattoPharma at det er mulig å bygge en tilsvarende legemiddelsuksess basert på K2. Selskapet jobber allerede med partnere innen farmasegmentet og forventer at den første partneravtalen vil bli offentliggjort i løpet av 12 måneder. Arbeidet med produktet går etter planen og det forventes at et ferdig legemiddelprodukt vil bli tilgjengelig for markedet innen utgangen av året.

Satsingen på å etablere K2 som et legemiddel forventes å gi NattoPharma store inntekter med høye marginer og vesentlig forsterke selskapets konkurranseevne. Mye av kostnadene i 1. kvartal er også knyttet til arbeidet med farma strategien. For fremtiden vil selskapet splitte kostnadene i helsekost og farma for å vise at virksomheten knyttet til helsekost nærmer seg break even.

Medisinsk mat
Det har nettopp åpnet seg et nytt område for NattoPharma innen medisinsk mat. Vi forventer at selskapets produkt vil bli godkjent for å bli brukt innen dette nye området i løpet av de neste 6 månedene. NattoPharma har allerede begynt prosessen med partnere og forventer at den første partneravtalen og levering av ferdig produkt vil skje innen utgangen av året. Planen har tidligere vært å arbeide frem dette segmentet i 2014-15. Potensialet innen dette segmentet er vesentlig og det er gledelig at arbeidet med å realisere potensialet kan skje raskere enn først antatt.

Finansiell informasjon
Aksjekapitalen pr. 31. mars 2013 er NOK 22 827 468 fordelt på 7 609 156 aksjer, hver pålydende NOK 3,-.

I 1. kvartal 2013 var selskapets omsetning MNOK 4,0 og som etter varekost MNOK 2,2 gir en bruttofortjeneste på NOK 1,8 mill. Andre driftskostnader utgjør MNOK –3,5 og driftsresultatet for perioden er negativ med MNOK 1,8. Etter netto finansinntekter med MNOK 0,095 ble kvartalsresultat før skatt på MNOK -1,7. Brutto margin for perioden var 43,9 % mot 43 % i 4. kvartal 2012 og 35 % i 1. kvartal 2012.

Selskapets kontantstrøm fra drift var negativ med MNOK -7,5 pr. 1. kvartal 2013 sammenlignet med MNOK -6,7 negativt pr 1. kvartal 2012.

Følgende egenkapitalutvidelser er gjennomført i april/mai 2013;

1.) En emisjon på MNOK 2,4 som ble registrert 2. mai 2013 ved nytegning av 305 000 nye aksjer hver pålydende NOK 3 og med en tegningskurs på:

a)       NOK 8 per aksje for innløste opsjoner 255 000 og

b)       NOK 7,5 per aksje for innløsning av 50 000 tegningsretter.

2.) En emisjon på MNOK 1,7 som forventes registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund 22. mai 2013 ved nytegning av 228 431 aksjer hver pålydende NOK 3 og med en tegningskurs NOK 7,5 pr. aksje ved konvertering av samme antall tegningsretter.

Kontantbeholdningen per 31.03.13 var MNOK 10,2 hvorav MNOK 0,8 er bundne midler for husleiegaranti, tollgaranti og skattetrekk. Per 31.03.2013 hadde selskapet 539 aksjonærer. Selskapet har en positiv egenkapital på MNOK 17,4. Sum gjeld og egenkapital utgjør MNOK 23,2 pr. 31. mars 2013 mot MNOK 27,6 pr. 31.12.2012.

VitaSynth Ltd.
NattoPharma inngikk 26. november 2012 avtale om å kjøpe 34 % av aksjene i VitaSynth Ltd for EUR 600.000, med rett til å kjøpe resterende 66 % aksjer innen 31.12.2013. NattoPharma har gjennomført kjøp av de første 34 % av aksjene i uke 17 og som er kommunisert i egen melding til markedet 25. april i år. Opsjonen til å kjøpe resterende 66 % forventes å bli utøvd i løpet av året. VitaSynth Ltd har, som tidligere kommunisert, kvaliteter som vil bli verdifull som base for NattoPharmas videre strategi innen farmasi. Resterende 66 % av aksjene i VitaSynth Ltd er i sin helhet avtalt med oppgjør i 2.336.000 NattoPharma aksjer.

Tilbakeføring av patent
Saken vedr. MGP Diagnostics AS og tilbakeføring av patent, redegjort for i selskapets ordinære general­forsamling 27. juni 2012 er i prosess og så snart det foreligger ny relevant informasjon vil dette bli kommunisert til markedet.

Utsikter
Etter at selskapets egenkapital er styrket, er regnskapet avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Styret fortsetter effektivisering av driften med forventet reduksjon av kostnader i 2013 samtidig som det forventes at omsetningen vil øke vesentlig i 2013.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:
Hogne Vik,
Adm. Dir.
Telefon: +47 97535326

eller

Frode Marc Bohan,
Styrets leder
Tlf: +47 952 16 950

NattoPharma ASA
Kirkeveien 59b
1363 Høvik
P.O Box 397
1326 Lysaker

Tlf: +47 4000 9008
Fax: +47 67 20 02 51

www.nattopharma.com

Tags:

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com