NattoPharma: Vellykket turn-around snart i mål

NattoPharma ASA har fått garantert minimumstegningen på NOK 10 mill til kurs NOK 7.5 per aksje i den foreslåtte fortrinnsrettsemisjonen, som sammen med avtaler om konvertering av kortsiktig gjeld på NOK 3,1 millioner og utestående NOK 8,9 millioner under obligasjonslånet, vil styrke selskapets egenkapital med minimum NOK 22 millioner og tilføre selskapet ny likviditet på minimum NOK 10 millioner.

Bakgrunn

NattoPharma ASA (NattoPharma eller Selskapet) valgte et nytt styre i februar 2012. Styret, med styre­leder Frode M. Bohan og styremedlemmene Frank Bjordal og Katarzyna Maresz, startet umiddelbart arbeidet med en effektivisering og omstrukturering av Selskapet.

Selskapet styre og ledelse har vært gjenstand for store endringer med fem ulike styreledere og daglig ledere i perioden mai 2008 til februar 2012, noe som har medvirket til en uklar strategi og høye drifts­kostnader. Blant annet ledet bortfallet av samarbeidsavtalen med Selskapets distributør i USA til at omsetning av Selskapets hovedprodukt MenaQ7 i USA falt fra NOK 8,0 millioner til NOK 0,8 millioner fra første til andre halvår 2010. I perioden etter dette har vært gjennomført to emisjoner og konvertering av gjeld. I tillegg har det vært igangsatt strukturelle endringer i Selskapet siden februar 2012, som nærmere redegjort for nedenfor. Selskapets finansielle situasjon har siden medio 2012 vært anstrengt og styret har derfor foreslått en ny fortrinnsrettsemisjon samt konvertering av selskapets gjeld til egenkapital.

Organisasjon

Siden februar 2012 har styret prioritert arbeidet med å få på plass en CEO med bransjeerfaring og evne til å levere resultater. «Det var et første gjennombrudd for NattoPharma å få hentet inn Dr. Med Hogne Vik som CEO,» sier styreleder Frode M. Bohan.

Dr Vik startet som CEO august 2012. Han har publisert over 80 internasjonale pre-reviewed viten­skapelige artikler, har en MBA og en unik internasjonal industriell erfaring og bakgrunn fra Nycomed/­Nycomed Amersham, Pronova BioPharma og Aker Biomarine. I Nycomed ledet han utviklingen og internasjonaliseringen av Selskapets prosjektorganisasjon, og var globalt ansvarlig for konsernets produkt­utviklingsprogram som blant annet leverte røntgenkontrastmiddelet Visipaque. I Pronova BioPharma var han instrumentell i arbeidet med å ta omega-3-produktet Omacore fram som et legemiddel på global basis og gjøre det til et milliardprodukt, ”block buster” i USA i perioden 2005 - 2008. I Aker BioMarine var Dr. Vik ansvarlig for å sette opp og gjennomføre det biologiske og kliniske dokumentasjonsprogrammet for helsekostprodukter utviklet fra krill. Dr. Vik har også vært administrerende direktør i Matforsk, vært ansvarlig for produktutvikling og internasjonalisering av Tonalin i selskapet Natural og er i dag styreleder i Bransjerådet for Naturmidler (BRN). Gjennom dette arbeidet har han fått et inngående kjennskap til de regulatoriske krav myndigheter og kunder stiller til ferdige helse-produkter – relevant både for kost­tilskudd og farmasøytiske produkter.

«For NattoPharma vil særlig Dr. Vik´s bakgrunn fra Pronova BioPharma, der han bidro til å flytte omega-3 fra kosttilskudd til legemiddel, være avgjørende i den videre utvikling og gjennomføring av NattoPharma’s strategi,» uttaler styreleder Frode M. Bohan.

Styret erkjenner at over 90 % av Selskapets kommersielle potensiale ligger utenfor Norge og målsettingen er at organisasjonen i det «nye» NattoPharma” skal gjenspeile dette. Det nye styret engasjerte følgelig i mai MD, PhD Vladimir Badmaev som «Head of R&D and product development». Dr. Badmaev bor i New York og har lang erfaring innenfor farmasøytisk og helsekostvirksomhet. Dr. Badmaev ble hentet til NattoPharma fra PL Thomas i USA, hvor han var sentral i dette selskapets satsing innenfor vitamin K2. PL Thomas er NattoPharmas tidligere distributør av MenaQ7 i USA, og Dr Badmaev er godt kjent av styre­leder Frode M. Bohan. Det amerikanske markedet vurderes å være det største og mest interessante for Selskapet. NattoPharmas tilstedeværelse her forventes styrket ytterligere gjennom etablering av en salgsorganisasjon i USA første kvartal 2013.

Styret ønsker også å etablere en avdeling for functional food i Sentral-Europa i første kvartal 2013. Siden februar 2012 er det videre signert avtaler med nye distributører i markedene utenom Europa og Amerika som ledd i styrets strategi om å ta de industrielle grep som er nødvendig for å befeste og videreutvikle NattoPharma posisjon som et internasjonalt selskap.

Industrielt

NattoPharma var ved etableringen i 2004 det første rendyrkede, kommersielle vitamin K2 selskapet på verdensbasis, og er fortsatt ansett som den industrielle pioneren og verdens ledende K2-aktør.

NattoPharma har som mål å tilby markedet ulike K2 produkter og K2 formuleringer gjennom produkter som tilpasset ulike kunder og behov. NattoPharma har siden februar 2012 utvidet produktporteføljen med flere formuleringer av MenaQ7 crystals, som er et 95 % rent produkt med 100 % trans-formulering, som er dokumentert med en «drug master file» (DMF), og har regulatoriske godkjenninger som kost­tilskudd og «functional food» i USA (GRAS) og Europa (Novel Food). Selskapet har videre framforhandlet en eksklusiv global rett på distribusjon og salg av MenaQ7 crystals.

MenaQ7 crystals ble introdusert i det amerikanske markedet på Supply Side West (SSW) i Las Vegas november 2012. Det vil være tilgjengelig på det europeiske markedet fra første kvartal 2013. Med MenaQ7 crystals vil NattoPharma være i stand til å levere høykvalitetsprodukter til konkurransedyktige priser, og hvor produktegenskapene fremstår som bedre enn de andre K-2 vitaminproduktene som finnes på markedet i dag. MenaQ7 crystals har egenskaper som gjør at flere av verdens ledende helsekost- og functional food selskaper har kommunisert interesse for å bli kunder av NattoPharma.

Siden februar 2012 har NattoPharma´s administrasjon og det arbeidende styret arbeidet med å forsterke Selskapets patent-portefølje og IPR-beskyttelse. Selskapet har også omstrukturert det eksisterende forskningsprogrammet og etablert en effektiv ”nettverksmodell” for Selskapets framtidige dokumentasjonsaktiviteter. «Selskapet har med dette tilrettelagt muligheter for å nyttiggjøre seg eksisterende økonomiske europeiske stønadsordninger for vår framtidige forskning og produktutvikling,» sier styremedlem Frank Bjordal. I sum vil disse tiltakene sikre kvalitetsforskning rundt Selskapets eksisterende og planlagte produkter til forventede reduserte kostnader.

Strategi

NattoPharma har fram til i dag finansiert mange vitenskapelige studier som viser at vitamin K2 har signifikante positive effekter på menneskers helse – særlig innenfor områdene benhelse og hjerte- kar-helse.   Data fra allerede gjennomførte kliniske studier med Selskapets produkt, som enda ikke er publisert på grunn av at data har blitt benyttet i patentarbeid og i arbeidet for å sikre NattoPharma et eksklusivt «produkt-claim» i Europa, er nå inne i en publiseringsfase, og flere manuskripter forventes å bli sendt inn for publisering de nærmeste 1 – 2 årene. Publikasjonene fra de gjennomførte studiene forventes å understøtte det store globale potensialet for Selskapets produkter innen segmentene helsekost og functional food.  

Selskapet har startet arbeidet med utviklingen av et farmasøytisk K2-produkt. Det forventes at dette arbeidet vil bidra til en vesentlig verdiskapning de nærmeste årene. Basert på kunnskap om den signifikante positive helse-effekten vitamin K2 har på benhelse og hjerte-kar helse, tyder alt på at molekylet MK-7 er en produktkandidat innenfor legemiddelsegmentet. De oppsiktsvekkende og positive kliniske resultatene som er fremkommet fra Selskapets egen 3-årige studie på helsekostproduktet MK-7, gir klare indikasjoner på at et farmasøytisk MK-7 produkt vil kunne bli en stor suksess. Indikasjons­områdene for et slikt produkt vil være benhelse og hjerte-kar sykdommer.   Dokumentasjonsarbeidet på et framtidig K2 legemiddel er allerede påbegynt. Det forventes forsterket interesse for denne satsingen etterhvert som data fra dokumentasjonsprogrammet og det kommersielle potensialet kan detaljeres.

Finansiering

Selskapet har de siste årene hatt et for høyt kostnadsnivå sammenliknet med dets inntektsside. Det nye styret har derfor gjennomført tiltak for å redusere Selskapets «burn rate», og har som målsetning at samlede faste kostnader for 2013 skal ned til NOK 10 mill. Styret har samtidig arbeidet med å styrke Selskapets finansielle balanse per 31.12.2012 gjennom sine forslag om en fortrinnsrettsemisjon og konvertering av gjeld som nevnt innledningsvis.

Tirsdag 6. november 2012 ble det sendt ut innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Selskapet. Styret er fornøyd med at eierne på generalforsamlingen 27. november får presentert et forslag til en helhetlig framtidig

finansiell løsning for Selskapet. Forslaget innebærer at: 1) obligasjonseierne konverterer sitt lån på tilsammen NOK 8,5 mill. + renter til aksjer i selskapet, 2) største aksjonær, QV Private Equity AB, konverterer sitt lån på NOK 3 mill. + renter til aksjer, samt garanterer for NOK 10 mill. i den planlagte emisjonen. All konvertering og nytegning av aksjer skjer til kurs NOK 7,50.

Styreleder Frode M. Bohan sier: «NattoPharma vil gjennomføre flere investor presentasjoner i tegnings­perioden i fortrinnsrettsemisjonen. Styret har allerede merket stor interesse for Selskapet blant dagens aksjonærer og fra nye investorer. Vi forventer at emisjonen vil bli fulltegnet, men med den garanterte grunnfinansieringen på plass er Selskapet allerede sikret arbeidskapital til å fortsette det systematiske operasjonelle arbeidet med å skape et globalt lønnsomt vekstselskap».

Realistisk forventer Selskapet at det gjennomførte «turn around arbeidet» vil lede til økt salg i 2013, hvor Selskapet vil dra nytte av posisjonen som verdens ledende aktør for vitamin K2 innen segmentene helse­kost og functional food. Økningen i salg forventes å skje både i forhold til eksisterende, tidligere og nye kunder. I 2011 og 2012 har Selskapets inntekter i det vesentligste kommet fra MenaQ7 salg i Europa. Fra og med 2013 forventes det at en større del av salget vil skje i det amerikanske markedet. NattoPharma skal raskest mulig oppnå et positivt finansielt resultat. «Det er ikke akseptabelt for et selskap som NattoPharma lenger å tape penger. Styret budsjetterer med at selskapets drift skal være i balanse – uten røde tall – allerede i året 2013», avslutter styreleder Frode M. Bohan.

Kontaktpersoner:

Styreleder Frode M. Bohan: telefon 95 21 69 50

Styremedlem Frank Bjordal: telefon 99 51 73 72

Daglig leder Hogne Vik: telefon 97 53 53 26

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker