Norska Nattopharma beslutar om nyemission och ansöker om listning på First North Stockholm

Styrelsen i Bioteknikföretaget NattoPharma ASA, noterat vid Oslo Axess, har beslutat om att ansöka om sekundärnotering på svenska Nasdaq First North Stockholm och att samtidigt genomföra en spridningsemission i Sverige om 10-25 MNOK samt en företrädesemission i Norge om 20-25 MNOK.  Emissionens syfte är att få rörelsekapital för att lansera kosttillskottet MenaQ7 PURE och för att inleda en preklinisk studie i läkemedelsutvecklingen av MenaQ7.

Styrelsen har beslutat att öka aktiekapitalet med 10 714 284 Norska kronor (NOK) genom att emittera upp till 3 571 428 nya aktier. Ökningen av aktiekapitalet sker genom en spridningsemission på 10-25 MNOK utan företrädesrätt riktad till den svenska marknaden via Avanza samt en nyemission på 20-25 MNOK med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Norge via Norne Securites. Bolaget befinner sig i kraftig tillväxt och vill stärka kassan med upp till 50 MNOK. Bolagets ledning och styrelse har redan garanterat teckning av minimum 20 MNOK.

Erbjudandet till kapitalmarknaden kommer att beskrivas i ett prospekt som förväntas att publiceras den 10 april. Prospekt och anmälningssedlar kan laddas ner från Bolagets webbplats, www.nattopharma.com. Prospektet kommer från och med 14 april att finnas tillgängligt på Avanza Banks hemsida, www.avanza.se.

Erbjudandet i korthet

- Erbjudandet omfattar en emission till den svenska och norska marknaden om totalt 30-50 MNOK motsvarande upp till 3 571 428 aktier

- Teckningskurs 14 NOK per aktie

- 10-25 MNOK utan företrädesrätt på den svenska marknaden

- 20-25 MNOK med förträdesrätt till den norska marknaden

- Anmälningsperioden är den 14 april – 5 maj 2015

- Utfallet beräknas offentliggöras omkring den 6 maj 2015

- Sista dag för betalning av emissionslikvid kommer att vara omkring den 8 maj 2015

- Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North är 15 maj 2015

Bakgrund och motiv

Bioteknikföretaget Nattopharma grundades 2004 och noterades på Oslo Axess 2008. Bolaget hade vid börsens stängning den 8 april ett börsvärde på 200 MNOK. Bolaget har en vetenskaplig tyngd särskilt inom vitamin K2 med signifikanta resultat uppbackade av en omfattande IPR-portfölj (patent). Nattopharmas nuvarande försäljning sker via egna försäljningskontor i Norge, USA och Bryssel. Produkterna består av naturligt vitamin K2 som utvinns ur fermenterade kikärter och av den egna syntetiskt framställda produkten MenaQ7 PURE som har exakt samma funktion. Kunderna är tillverkare av vitaminer, kosttillskott och functional foods.

Bakgrunden till de två emissionerna är att bolaget behöver öka rörelsekapitalet för att möjliggöra en snabbare tillväxt och för att mer kraftfullt säkerställa konkurrens- och skalfördelar. Bolaget avser också att använda en del av likviden för att finansiera nästa steg i utvecklingen av vitamin K2 till ett läkemedel samt att finansiera den snabbt ökande produktionen av vitamin K2.

Motivet bakom sekundärnoteringen av aktien på svenska First North är att bolaget önskar öka antalet aktieägare och att den svenska kapitalmarknaden har betydligt fler bioteknikbolag noterade och att detta skapat större kunskap om bioteknikinvesteringar. Bolaget måste, för att få listas på First North få in 300 nya aktieägare som tecknar sig för minst 500 Euro. Bolaget räknar med att detta minimikrav kommer att vara uppfyllt efter genomförd emission.

Spridningsemissionen i Sverige (samt listning vid Nasdaq First North)

Spridningsemissionen är en offentlig emission utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och innebär en ökning av bolagets aktiekapital med minst NOK 2 142 855 och maximalt NOK 5 357 142, genom utfärdande av minimum 714 285 och maximalt 1 785 714 nya aktier. Teckningskursen är NOK 14 per aktie.

Teckningsperioden förväntas börja den 14 april 2015 och sluta den 5 maj 2015 klockan 16:30. Slutligt datum för teckningsperioden är avhängigt av norska Finanstilsynets godkännande av prospektet.

Det kommer inte att utställas företrädesrätter i den offentliga emissionen. Aktieägarnas företrädesrätt till nya aktier kommer alltså att frångås.

Bolaget frångår existerande företrädesrätt i den offentliga emissionen för att möjliggöra en sekundärnotering på First North.

Företrädesemissionen i Norge:

Företrädesemissionen innebär en ökning av bolagets aktiekapital med minst 4 285 713 NOK och maximalt 5 357 142 NOK. Genom utfärdande av minst 1 428 571 och maximalt 1 785 714 nya aktier. Teckningsskursen i företrädesemissionen är 14 NOK per aktie.

Teckningsperioden förväntas börja den 14 april 2015 och sluta den 5 maj 2015 klockan 16:30. Slutligt datum för teckningsperioden är avhängigt av norska Finanstilsynets godkännande av prospektet.

Varje befintlig aktieägare får 0, 13160729 teckningsrätter vid utgången av den 8 april 2015 för varje befintlig aktie baserat på aktieägarens, hos Verdipapirsentralen (VPS), registrerade aktieinnehav den 10 april 2015. Varje teckningsrätt ger rätten att teckna och bli tilldelad en (1) ny aktie i företrädesemissionen.

Teckningsrätter som överförts till aktieägare registrerade hos VPS är fritt handlingsbara på Oslo Axess. Närmare information om teckningsrätterna kommer att ges på första noteringsdag för teckningsrätterna, som förväntas bli 14 april 2015.

Minimumintäkterna i företrädesemissionen (dvs. 20 MNOK genom teckning av 1 428 571 nya aktier) är garanterade av ett garantikonsortium bestående av befintliga aktieägare.

Oslo den 9 april 2015

För ytterligare information vänligen kontakta:

Hogne Vik, daglig leder

Tel: +47-97535326

E-post: hogne.vik@nattopharma.com

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med värdepapper i NattoPharma ASA.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, om sådan åtgärd kräver prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller annars strider mot reglerna i sådan jurisdiktion eller inte kan ske utan tillämpning av undantag från sådan åtgärd.

Tags: