Protokoll fra Ekstraordinær Generalforsamling 13. februar 2012

Den 13. februar 2011 kl. 15.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i NattoPharma ASA, org nr. 987 774 339, i selskapets lokaler på Lysaker Torg 5, 1366 Oslo.

Følgende saker ble behandlet:

1  ÅPNING AV MØTET VED STYRETS LEDER RAGNVALD HOLM LIE OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE 

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Ragnvald Holm Lie som opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over de møtende aksjeeiere.

Dermed var 1.626.641 aksjer av i alt 3.165.803 aksjer og stemmer representert, eller ca. 51,4 % av aksjekapitalen. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

2   VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å MEDUNDRTEGNE PROTOKOLLEN

Edvard Cock ble valgt til møteleder. Beslutningen var enstemmig. Det ble ikke krevet skriftlig avstemning.

John Gunnar Svela ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Beslutningen var enstemmig. Det ble ikke krevet skriftlig avstemning.

3  GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

Det ble opplyst at innkallingen var blitt tilsendt samtlige aksjeeiere med kjent oppholdssted den 20januar 2012.

Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke fremkom innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

4 ENDRING AV SELSKAPETS VEDTEKTER

Det forelagte forslaget om å endre selskapets vedtekter paragraf 5»Ledelse» slik at selskapet kan ha inntil 3 varamedlemmer ble enstemmig vedtatt.

5    vALG AV STYRE OG VARAMEDLEMMER

Selskapets valgkomite har fremmet følgende forslag til nytt styre i NattoPharma ASA som er lagt ut på selskapets hjemmeside www.nattopharma.com 1. februar 2012:

Frode Marc Bohan, Styrets leder

Frank Erikstad Bjordal, Styremedlem

Katarzyna Maresz, Styremedlem

Det ble på generalforsamlingen fremmet forslag til følgende varamedlemmer:

Anders Uddén, varamedlem

Randall Eric Anderson, varamedlem

Natalia Kristiansen-Torp, personlig varamedlem for Katarzyna Maresz

Valg på nytt styre ble enstemmig vedtatt og det nye styret består av følgende medlemmer:

Frode Marc Bohan, Styrets leder

Frank Erikstad Bjordal, Styremedlem

Katarzyna Maresz, Styremedlem

Anders Uddén, varamedlem

Randall Eric Anderson, varamedlem

Natalia Kristiansen-Torp, personlig varamedlem for Katarzyna M

* * *

Det forelå ikke mer til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Sign
Edvard Cock og John Gunnar Svela

Tags:

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker