Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling NattoPharma 4. desember 2008

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
 
I
 
NATTOPHARMA ASA
 
Ekstraordinær generalforsamling i NattoPharma ASA, organisasjonsnummer 987 774 339, ble avholdt 4. desember 2008 kl. 13.00 CET på selskapets forretningskontor med adresse Lysaker torg 5, 1366 Lysaker.
 
 
Tilstede var;
Aksjonærer som representerer 18 893 025 som tilsvarer 94,41 % av selskapets aksjer var representert hvorav 81,44 % ved fullmakt. Fortegnelsen ble referert for generalforsamlingen, og det fremkom ingen innvendinger mot denne.
 
 
Til behandling forelå:
 
1            Åpning av møtet ved Styrets formann Erik Langaker, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere
 
 
2            Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen.
              Morten Garman ble valgt til å lede møtet. 
 
 
3            Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden
              Det fremkom ingen innsigelser mot innkalling og dagsorden som derved ble enstemmig godkjent.
 
4            Valg av én person til å medundertegne protokollen
              Ulf Søderberg ble valgt til å med­undertegne protokollen sammen med møteleder.
              9 600 025 aksjer i favør av Ulf Søderberg mot 9 213 000 i favør av Hogne Vik.
 
5            Styrevalg
              Det ble stemt over to forslag om styret skal bestå av 3 eller 5 medlemmer. Det ble avgitt 9 600 025 stemmer for at styret skal bestå av 3 medlemmer og 9 213 000 stemmer for 5 medlemmer. Styret vil bestå av 3 medlemmer.
 
              Det ble stemt over styremedlemmer som følger:
 
              Erik Langaker - 9 154 000 stemmer
              Theresa Comiskey Olsen - 9 154 000 stemmer
              Frank E. Bjordal - 9 154 000 stemmer
 
              Ola Røthe - 9 659 000 stemmer
              Lisa Cooper - 9 659 000 stemmer
              Christian Stang Våland - 9 659 000 stemmer
             
Ola Røthe ble enstemmig valg som ny styreleder.
 
Styret består etter valget av følgende medlemmer:
              Ola Røthe - Styrets leder
              Christian Stang Våland, styremedlem
              Lisa Cooper, styremedlem
 
 
Det ble bedt om følgende protokoll anførsler:
 
Styrets leder, Erik Langaker anser at den tolkning som møteleder har av sak nr. 5 er innkorrekt og ulovlig.
 
Valgkomiteens leder Alex Munch Thore anfører at møteleder advokat Morten Garman's utførelse og fortolkning av innkallelsen i NattoPharma ASA's ekstraordinære generalforsamling er juridisk misvisende og ikke i samsvar med intensjonene til innkallingen. Det gjør at avgitte fullmakter ikke kan være representativ da de er basert på en annen tolkning en slik feilaktig tolket av advokat Garman.  
 
Valgkomiteen ved Hogne Vik anfører at møteleder Morten Garman på feilaktig måte har tilsidesatt utsendt og av ekstraordinær generalforsamling' godkjente dagsorden hvor supplerende styremedlemmer skulle velges inn i styret på ekstraordinær generalforsamling 4. Desember 2008. Vik protesterer på at det sittende styret i NattoPharma blir kastet på ekstraordinær generalforsamling uten at dette var satt i innkallelsen til ekstraordinær generalforsamling.
 
Aksjonær Frode Bohan protesterer mot at møteleder ikke tar det inn over seg at det er tvist om tolkningen av ordlyden på ekstra ordinær generalforsamlingens innkallelse og derfor ikke gyldig og ber om en juridisk utredning av tolkningen av dette og lovligheten av denne fremgangsmåten. Uten en juridisk redegjørelse eller avklaring rundt dette, anser jeg dette som en stor fare for at NattoPharma ASA avholder en ulovlig generalforsamling og dermed skade firmaet.
 
Erik Langaker protesterer på at generalforsamlingen velger styrets leder da styret er valgt på feil premisser.
   
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 14.50
 
 
Lysaker 4. desember 2008
 
 
 
              ________________                                                  ________________
Morten Garman                                                          Ulf Søderberg

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker