Årlig oversikt

Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer er pålagt å sende børsen en årlig oversikt over informasjon som er gjort tilgjengelig for allmennheten, jf. børsforskriften §5-2 femte ledd. Vedlagt er årlig oversikt for selskapet Navamedic ASA.

Abonner

Dokumenter og linker