NCC asfalterer for Oslo kommune

Report this content
Lese original

NCC Industry har inngått avtale med Oslo kommune om reasfaltering av de kommunale veiene. Totalt skal det legges nærmere 70 000 tonn asfalt og den to-årige avtalen har en verdi på 177 millioner kroner.

Kontrakten ble nylig signert, og NCC starter opp arbeidet umiddelbart. Avtalen skal dekke behovet for vedlikehold og reasfaltering av veinettet i Oslo for veier som forvaltes av Bymiljøetaten.

Kontraktsarbeidet består av å foreta reasfaltering av veier, gater, fortau, gang- og sykkelveier og utvalgte parkeringsplasser, samt alle nødvendige forarbeider i tilknytning til dette.

- Asfaltering av Oslogatene er en omfattende oppgave som krever solid fagkunnskap og evne til å organisere og planlegge et godt driftsopplegg gjennom hele driftsperioden frem til desember 2023. Sammen med Bymiljøetaten skal NCC gjennomføre en fornyelse av asfaltdekker for å ivareta fremkommeligheten og forbedre standarden på det kommunale veinettet, sier administrerende direktør i NCC Industry, Henrik Bager

For å gjennomføre kontrakten vil nærmere 30 personer fra NCC være involvert i arbeidet. I tillegg et stort antall transportører og mannskap som vil stå for trafikksikring og dirigering.

Bærekraftige løsninger
Bymiljøetaten har i denne kontrakten lagt vekt på bærekraftige løsninger og sett på pris og miljø samlet. Tildelingskriteriene har vært pris 50%, klimagassutslipp ved asfaltproduksjon 30% og klimavennlige kjøretøy og maskiner 20%.

- NCC har over lang tid utviklet produksjonsmetoder som bidrar til lave CO2-utslipp i forhold til tradisjonell asfaltproduksjon. Bymiljøetaten har med sine tildelingskriterier belønnet leverandører som bidrar til at Oslo kommune skal nå sine mål om CO2-utslipp, sier Henrik Bager.

Nattarbeid
En god del av asfalteringsarbeidet vil bli gjennomført om natten. Dette for å sikre fremkommeligheten i byen og sikkerheten for trafikanter og personellet som skal gjennomføre asfaltarbeidet.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Henrik Bager, Head of department NCC Industry t. 482 00 589
Tor Heimdahl, media manager NCC i Norge. t. 95 13 06 93 e. tor.heimdahl@ncc.no

Om NCC. NCC er et av de ledende entreprenørselskapene i Norden. Som ekspert på å drive komplekse byggeprosesser, bidrar NCC til en bygg- og anleggsvirksomhet som har positiv innvirkning på kundene og for samfunnsutviklingen som helhet. Virksomheten omfatter utvikling av næringseiendom, bygge- og infrastrukturprosjekter samt produksjon av asfalt og steinmaterialer. I 2021 omsatte NCC for cirka 53 milliarder SEK og 13 000 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia