NCC vurderer foreleggene fra Økokrim

NCC-selskapene Roads og Construction har begge mottatt forelegg fra Økokrim på henholdsvis to og tre millioner kroner for brudd på konkurranseloven. NCC Roads er anklaget for å ha deltatt i markedsdeling og anbudssamarbeid i asfaltsektoren, mens NCC Construction er anklaget for anbuds- og prissamarbeid. Begge selskapene vurderer nå om foreleggene skal vedtas eller ikke.

Bakgrunnen er at Konkurransetilsynet i 2001 beslagla materiale og foretok avhør av flere ansatte i NCC etter mistanke om brudd på loven. Mistanken rettet seg mot pris- og anbudssamarbeid i prosjekter hos NCC Construction i perioden 1992-1995. Mistanken mot Roads er knyttet til markedsdeling og anbudssamarbeid i asfaltmarkedet på slutten av 1990-tallet og ved årsskiftet 2000/2001. NCC kjøpte Riebers & Søns veidivisjon først i slutten av 2000. Det ble satt i gang interne undersøkelser i NCC for å kunne bekrefte/avkrefte mistankene. NCC Roads fant ingen informasjon som kunne gi grunnlag for å anklagen. Konkurransetilsynet anmeldte NCC Roads til Økokrim for markedsdeling sommeren 2002. NCC Construction fant derimot materiale som kunne gi grunnlag for mistankene og innledet samarbeid med Konkurransetilsynet (senere også med Økokrim) ved å gi den informasjonen som var funnet. Konkurransetilsynet anmeldte NCC Construction til Økokrim i 2003. Samme dag fortalte NCC Construction at bedriften sterkt beklaget at den hadde deltatt i virksomhet som kunne tyde på at det var begått lovbrudd. NCC har tatt et kraftig oppgjør med en slik ukultur. Det er ikke akseptabelt at ansatte setter seg selv og bedriften i en slik posisjon, og NCC satte umiddelbart i verk tiltak for å hindre gjentagelse. Samtlige ansatte i besluttende posisjoner i Norge har gjennomgått kurs i konkurransereglene. Både bedriften og de ansatte har undertegnet en avtale der de forplikter seg til å følge reglene. Brudd på avtalen får konsekvenser for arbeidsforholdet i NCC. Det er også utarbeidet et eget etikkdokument ”Praktisk etikk i hverdagen” som viser hvordan ansatte skal forholde seg til hverandre, samfunnet, kunder, leverandører og konkurrenter. For ytterligere informasjon kontakt: Sven Chr. Ulvatne, adm. dir NCC Construction, tlf. +47 928 90 316 Øyvind Kvaal, dir for Kommunikasjon og Samfunnskontakt, NCC Construction, tlf. +47 900 76 910 Bjørnar Broderstad, adm. dir. NCC Roads, tlf. +47 901 63 236 Cato Mørk, informasjonssjef, NCC Roads, tlf. +47 924 55 663

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner