Tre av fire Oslo-borgere bekymrer seg over samfunnsutviklingen og økte sosiale ulikheter

Lese original

I en undersøkelse opinionsinstituttet United Minds har gjennomført for bygg- og eiendomsutviklingsselskapet NCC blant 1004 Oslo-borgere, svarer 75 % at de bekymrer seg over samfunnsutviklingen og de økte sosiale ulikhetene i byen sin. Dessuten oppgir 68 % av Oslos borgere som ikke er fornøyd med samfunnsutviklingen at de er bekymret for økt kriminalitet og 68 % bekymrer seg for økt segregering.

NCC har en ambisjon om å være en del av løsningen for utvikling av en inkluderende by sammen med kommunen. Det forventer også en stor andel av befolkningen. Undersøkelsen avdekker blant annet at 73 prosent av Oslos innbyggere mener at kommunen og utbyggingsselskapene må samarbeide mer for å få byen til å bli mer inkluderende.

Engstelse

Det eksisterer ifølge undersøkelsen en økt engstelse for et ekskluderende samfunn i Oslo i dag der bolig er en av de største bekymringene. En majoritet er ikke fornøyd med samfunnsutviklingen, og likeverdet oppfattes som svekket. Engstelsen for utviklingen i boligmarkedet og økende boutgifter er større enn bekymringene for økt kriminalitet, segregering og innvandring.

Undersøkelsen avdekker også et manglende likeverd i alt fra jobbmuligheter til helsetjenester. Helse har blitt et spørsmål om klasse, og de med høyere inntekter opplever at de har bedre helse enn de med lavere inntekter. Områder med lavere inntekter opplever dårligere jobbmuligheter og noe dårligere tilgang til forskjellige sosiale tjenester.

Utryggheten og følelsen av at byen ikke er åpen for alle er økende, og det er stort sett avhengig av hvor du bor og inntektsnivået. Mennesker har kontakt med andre mennesker i lignende livssituasjoner, og jo rikere desto større er denne tendensen.

Ønsker å engasjere seg
Innbyggerne ønsker å engasjere seg mer og føler ansvar. Innbyggerne anses for å ha nesten like stort ansvar for utviklingen av byen som politikerne sine. Folk føler at muligheten til å engasjere seg som innbyggere har økt, og de ønsker å spille en enda større rolle.

I Oslo deltar NCC blant annet i den store utviklingen av Valle, hvor det i tillegg til fotballstadion, skal bygges både boliger, kontor- og handelsarealer, skole, barnehage. Kort sagt en inkluderende bydel.

Inclusive City-undersøkelsen i tall:

78 % av Oslo-borgere er meget eller ganske fornøyde med boområdene sine

Folk i samtlige av de nordiske hovedstedene sier i den nordiske undersøkelsen at de er mindre fornøyd med boområdene sine siden undersøkelsen i 2016. Sammenlignet med 2016 har Oslo-borgere blitt mindre fornøyd med sine områder. Der hvor Oslos innbyggere var 91 prosent meget fornøyde eller ganske fornøyde i 2016, oppgir de at de er 78 prosent fornøyde i 2017. Dette sammenfaller med funnene i de andre nordiske hovedstedene, men Oslo opplever det største fallet.

39 % av Oslo-borgere svarer at de er misfornøyd med den nåværende samfunnsutviklingen, forskjeller i inntekt og tro på fremtiden

Forskjellen blir mer fremtreden når man sammenligner lavinntektsområder i ytre by med høyinntektsområder i indre by. I disse ytre byområdene er 60 prosent misfornøyd sammenlignet med 32 prosent i de tilsvarende indre byområdene.

77 % av Osloborgere opplever byen sin som trygg om kvelden 

Av de nordiske hovedstedene så oppleves Oslo som den tryggeste hovedstaden å ferdes i på kveldstid

38 % av de kvinnelige respondentene svarer likevel at det finnes områder i Oslo der de ikke føler seg trygge, sammenlignet med 25 prosent av mennene

På tross av dette føler færre enn tidligere at det finnes områder de ikke føler seg trygge i, men flere mener nå at det finnes områder som ikke er ment for alle, uansett alder og inntekt.

3 av 4 respondenter er bekymret for sine økte boutgifter

Respondentene som bor i Oslo var også de som var mest bekymret for et stadig mer konkurransepreget boligmarked.

3 av 4 Oslo-borgere bekymrer seg over samfunnsutviklingen og de økte sosiale ulikheter i byen sin. Mer enn i noen annen nordisk hovedstad

7 av 10 Osloborgere som ikke var fornøyd med samfunnsutviklingen er bekymret for økte ulikheter mellom forskjellige områder i byen.

Nesten 7 av 10 av Oslos borgere som ikke er fornøyd med samfunnsutviklingen er bekymret for økt kriminalitet. 6 av 10 Oslo-borgere er bekymret for økt segregering.

73 % av Oslos innbyggere mener at kommunen og utbyggingsselskapene må samarbeide mer for å få byen til å bli bedre

Mulighetene for å påvirke utviklingen i områdene oppfattes som økende, og folk ønsker også i enda større grad å være en del av dette i fremtiden. Det er stor interesse for å være en del av utviklingen av byen gjennom f.eks. nye eiendomsutviklingsprosjekter, offentlige steder og renoveringsarbeid. Mulighetene anses som økende, men fremdeles lave (34 % i 2017). Videre anser en majoritet at folk som bor i et område har ansvar for å bidra til utviklingen i dette området. Politikere og innbyggere har det største ansvaret når det gjelder utvikling av boligområder. Det legges mye mindre ansvar på utbyggingsselskaper og andre private virksomheter.

37 % av innbyggere i landlige områder rundt Oslo sier at deres område mangler grunnleggende tjenester som minibank og postkontor sammenlignet med 1 av 5 respondenter blant innbyggere i indre by. 

Mer enn 1 av 3 personer som bor utenfor Oslo opplever at de mangler noe innen grunnleggende offentlige tjenester. Yngre mennesker er mer misfornøyd med tilgang til tjenester i sitt område enn de eldre.

Sårbare gruppers perspektiv blir ikke alltid tatt hensyn til i forhold til byplanlegging

44 % er enig at det sjelden tas hensyn til eldre mennesker ved byplanlegging i Oslo-regionen sammenlignet med 29 % som er enige at det sjelden tas hensyn til barn.

Det er etablert en egen nettside for undersøkelsen. http://www.theinclusivecity.com/

Se også vedlagt rapport fra undersøkelsen.

OM UNDERSØKELSEN INCLUSIVE CITY

Undersøkelsen er utarbeidet av United Minds for bygg- og eiendomsutviklingsselskapet NCC og kartlegger innbyggernes syn på hvordan det er å bo i de nordiske hovedstedene i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Data er innsamlet via en digital spørreundersøkelse sendt til respondentene via Cint’s web panels fra 12. april til 12. mai 2017. Undersøkelsen omfatter besvarelser fra 4183 respondenter i alderen 18 – 80 år – herav 1004 med bostedsadresse i Norge/Oslo. Respondentene er representativt fordelt ift. alder og kjønn.

OM NCC

NCC AB er et av de ledende bygg- og eiendomsutviklingsselskapene i Nord-Europa med en omsetning på 52 milliarder NOK og rundt 18.000 medarbeidere. NCCs visjon er å fornye vår bransje og levere de beste bærekraftige løsningene. NCC i Norge er et av Norges største entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap. I 2015 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 8,8 milliarder kroner og rundt 2 400 ansatte. Selskapene i Norge er datterselskap av NCC AB. NCC utvikler næringseiendommer og bygger næringsbygg, offentlige bygg, boliger, veier og annen infrastruktur. NCC vedlikeholder også veier og produserer asfalt, pukk og grus. NCCs største kundegrupper er stat, kommune og private utviklere og eiendomsaktører.

Kontaktperson:
Kommunikasjonssjef i NCC i Norge Tor Heimdahl, Mob. 95 13 06 93 tor.heimdahl@ncc.no

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia