ENDELIG RESULTAT FOR REPARASJONSEMISJON

Det vises til børsmelding datert 3. november 2010 og prospekt datert 2. november 2010 vedrørende tilbud om tegning av opptil 60.000.000 aksjer i DiaGenic ASA (“DiaGenic” eller “Selskapet”), hver med pålydende verdi på NOK 0,05, til tegningskurs NOK 0,50 per aksje med tegningsretter for Selskapets aksjonærer per 6. oktober 2010, med unntak av aksjonærer som ble allokert aksjer i  den private plasseringen gjennomført den 6. oktober 2010.

Tegningsperioden i reparasjonsemisjonen i DiaGenic utløp 17. november 2010 kl. 17.30 (CET). Ved utløpet av tegningsperioden hadde DiaGenic mottatt tegninger for totalt 94.406.689 nye aksjer. Reparasjonsemisjonen er følgelig blitt overtegnet med ca. 57,3 prosent.

Ca. 50,9 prosent av tegninger for de nye aksjene (ca. 48,0 millioner aksjer) er tegnet ved utøvelse av tegningsretter. Ca. 49,1 prosent av tegninger for de nye aksjene (ca. 46,4 millioner aksjer) er tegnet ved overtegning av tegnere med tegningsretter eller av tegnere uten tegningsretter.

Styret i DiaGenic har i styremøte i dag godkjent den endelige tildelingen av aksjene tilbudt i reparasjonsemisjonen basert på tildelingskriteriene inntatt i prospektet datert 2. november 2010. Totalt 60.000.000 nye aksjer er blitt tildelt. Ca. 48,0 millioner nye aksjer er blitt tildelt tegnere på grunnlag av utøvde tegningsretter. Ca. 12,0 millioner nye aksjer er blitt tildelt innehavere av tegningsretter på grunnlag av overtegning. Det er ikke blitt tildelt aksjer til tegnere uten tegningsretter.

Melding om tildeling av nye aksjer og det korresponderende tegningsbeløpet som skal betales av den enkelte tegner, forventes å bli sendt ut i brev den 23. november 2010. Tegningsbeløpene forfaller til betaling 26. november 2010 i henhold til de betalingsprosedyrer som er beskrevet i prospektet.

De nye aksjene kan ikke overføres eller handles før de er betalt fullt ut og kapitalforhøyelsen knyttet til reparasjonsemisjonen er registrert i Foretaksregisteret. Det forventes at kapitalforhøyelsen vil bli registrert i Foretaksregisteret rundt 6. desember 2010, og at de nye aksjene samme dag vil bli notert på Oslo Børs.

DiaGenic vil som følge av reparasjonsemisjonen motta et proveny på NOK 30.000.000 før fradrag for transaksjonskostnader. Etter at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret, vil Selskapets aksjekapital være NOK 13.511.826, fordelt på 270.236.520 aksjer hver pålydende NOK 0,05.

DnB NOR Markets er tilrettelegger for reparasjonsemisjonen.

Kontaktperson:

Erik Christensen, administrerende direktør

Telefon: 47 95939918

E-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om DiaGenic ASA
DiaGenic er et innovativt norsk bioteknologi firma som skaper merverdi for pasienter, partnere og investorer gjennom utvikling av nye og mer pasientvennlige metoder for tidlig diagnose av sykdommer. DiaGenic er i dag verdensledende inne diagnostikk ved bruk av genutrykksanalyse i blod. Denne metoden bygger på prinsippet om at sykdom et sted i kroppen på en karakteristisk måte påvirker aktiviteten til visse gener andre steder i kroppen, for eksempel i blodet. Basert på denne metoden har DiaGenic utviklet og CE merket to tester, en for tidlig påvising av brystkreft, BCtect®, samt ADtect® for Alzheimer's sykdom. DiaGenic har en omfattende patentportefølje på sin teknologi. DiaGenic markedsfører sine produkter og tjenester både til legemiddelindustrien og til sykehus. DiaGenic er notert på Oslo Børs. For mer informasjon se www.diagenic.com.

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner