Godkjent prospekt og start tegningsperiode for etterfølgende reparasjonsemisjon

Det vises til børsmelding av 7. oktober 2010 vedrørende vellykket rettet emisjon i DiaGenic ASA ("DiaGenic" eller "Selskapet") og til børsmelding av 29. oktober 2010 vedrørende vedtak om godkjennelse av den rettede emisjonen og den etterfølgende reparasjonsemisjonen fattet av Selskapets generalforsamling 29. oktober 2010.

Prospekt for notering av 140 000 000 aksjer fra den rettede emisjonen samt tilbud av inntil 60 000 000 aksjer i den etterfølgende reparasjonsemisjonen ble godkjent av Finanstilsynet 2. november 2010 og offentliggjort 3. november 2010. Det vises til prospektet for full informasjon om den etterfølgende reparasjonsemisjonen. Prospektet er tilgjengelig elektronisk på www.diagenic.com og www.dnbnor.no/emisjoner. Prospektet er også tilgjengelig ved forespørsel vederlagsfritt på forretningskontoret til DiaGenic ASA og DnB NOR Markets.

Tegningsperioden for den etterfølgende reparasjonsemisjonen begynner i dag, 3. november 2010 kl. 09:00 (CET), og utløper 17. november 2010 kl. 17:30 (CET).

Tegningskursen i den etterfølgende reparasjonsemisjonen er NOK 0,50 per aksje.

Selskapets aksjeeiere per 6. oktober 2010, med unntak av aksjeeiere tildelt aksjer i den rettede emisjonen vedtatt av Selskapets generalforsamling 29. oktober 2010, vil motta 1,06880 omsettelig tegningsrett for hver eksisterende aksje i Selskapet per 6. oktober 2010. Antall tegningsretter som utstedes til den enkelte aksjeeier vil nedrundes til nærmeste hele tegningsrett. Hver tegningsrett gir rettighetshaveren rett til å tegne én ny aksje i den etterfølgende reparasjonsemisjonen. Tegningsrettene vil være omsettelige og notert på Oslo Børs i tegningsperioden under ticker "DIAG S".

Overtegning og tegning av aksjer uten tegningsretter er tillatt. Tegningsretter som ikke er benyttet før utløpet av tegningsperioden vil opphøre uten vederlag til innehaver, og dermed ikke ha noen verdi. For aksjeeiere i jurisdiksjoner der tilbud i den etterfølgende reparasjonsemisjonen ikke er tillatt, kan tegningsrettene, etter instruksjon fra Selskapet, bli solgt av tilrettelegger på vegne av slik aksjeeier og kontantvederlaget vil overføres til slik aksjeeiers konto, etter kostnader og utgifter, hvis de har verdi som overstiger kostnadene ved salg av tegningsrettene.

Selskapets aksjekapital vil gjennom den etterfølgende reparasjonsemisjonen bli forhøyet med inntil NOK 3 000 000 ved utstedelse av inntil 60 000 000 nye aksjer, hver med en pålydende verdi på NOK 0,05.

 

Den forventede tidsplanen for den etterfølgende reparasjonsemisjonen er som følger:

3. november 2010: Start tegningsperiode og notering av tegningsretter på Oslo Børs

17. november 2010: Slutt tegningsperiode kl. 17:30 (CET)

Ca 23. november 2010: Tildeling, utsendelse av tildelingsbrev og annonsering av det endelige resultatet av den etterfølgende reparasjonsemisjonen

26. november 2010: Betalingsdato for tildelte aksjer

Ca 6. desember 2010: Registrering av aksjekapitalforhøyelse i Foretaksregisteret og første handelsdag for de nye aksjene på Oslo Børs.

 

DnB NOR Markets er tilrettelegger for den rettede emisjonen og den etterfølgende reparasjonsemisjonen.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Erik Christensen (Adm. Dir.), telefon +47 2324 8950

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om DiaGenic ASA
DiaGenic er et innovativt norsk bioteknologi firma som skaper merverdi for pasienter, partnere og investorer gjennom utvikling av nye og mer pasientvennlige metoder for tidlig diagnose av sykdommer. DiaGenic er i dag verdensledende inne diagnostikk ved bruk av genutrykksanalyse i blod. Denne metoden bygger på prinsippet om at sykdom et sted i kroppen på en karakteristisk måte påvirker aktiviteten til visse gener andre steder i kroppen, for eksempel i blodet. Basert på denne metoden har DiaGenic utviklet og CE merket to tester, en for tidlig påvising av brystkreft, BCtect®, samt ADtect® for Alzheimer's sykdom. DiaGenic har en omfattende patentportefølje på sin teknologi. DiaGenic markedsfører sine produkter og tjenester både til legemiddelindustrien og til sykehus. DiaGenic er notert på Oslo Børs. For mer informasjon se www.diagenic.com.

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner