Innkalling til ordinær generalforsamling i DiaGenic ASA

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i DiaGenic ASA (Grenseveien 92, Oslo) den 4. juni kl 14:00. Dagsorden omfatter valg av styre (sak 9): Valgkomitéen innstiller på gjenvalg av Håkon Sæterøy som styreleder og Ingrid Alfheim, Gustav Ingemar Kihlström og Praveen Sharma som styremedlemmer. Som nye styremedlemmer foreslås Mina Blair og Maria Holmlund. Maria Holmlund (1956) er Business Area Mananger i Phadia AB, og har tidligere hatt flere lederstillinger i diagnostikaforetak, blant annet i Pharmacia Diagnostics, Roche Diagnostics og Boehringer Mannheim. Mina Blair (1965) er bosatt i England og har arbeidet 9 år i AstraZeneca hvor hun var Investor Relations Director frem til januar 2009. Hun har gjennom sitt arbeid opparbeidet betydelig kompetanse innen farmasøytisk industri, og har bygget opp et meget godt nettverk blant internasjonale helseinvestorer og analytikere. Et annet sentralt punkt på dagsorden er forslaget om forhøyelse av aksjekapitalen gjennom fullmakt til styret om å utstede inntil 10 millioner nye aksjer (sak 10): DiaGenic er i sluttforhandlinger med britiske meglerhus om oppdraget som finansiell rådgiver for selskapet primært i det britiske kapitalmarkedet. Når rådgiver i London er valgt ønsker styret å starte arbeidet med en kapitalutvidelse som sikrer finansieringen av selskapets virksomhet for en periode på minst ett år. Dagsorden: 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder. 2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger. 3. Valg av møteleder og person til å underskrive protokollen sammen med møteleder. 4. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 5. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2008. 6. Godkjennelse av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. 7. Fastsettelse av revisors honorar. 8. Fastsettelse av godtgjørelse til styret. 9. Valg av styre. 10. Forslag om fullmakt til styret til forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer. 11. Fastsettelse av honorar til medlemmene av valgkomitéen 12. Valg av medlemmer til valgkomitéen. Aksjonærer som ikke selv kan delta i generalforsamlingen har rett til å møte med fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder. Dersom fullmakt gis til styrets leder, bes fullmaktsskjema returnert til DiaGenic ASA (e-mail haakon.saeteroy@diagenic.com eller telefaks nr 2324 8959) ikke senere enn 3. juni. Vedlagt innkallingen er forslag til vedtak i sak 5 - 12, samt fullmaktsskjema. Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning er innarbeidet i årsrapporten som er sendt aksjonærene i egen forsendelse og meddelt Oslo Børs i børsmelding den 30. april. Innkallingsdokumentene vil også være tilgjengelige på selskapets nettsider: www.diagenic.com Oslo, 20. mai 2009 For styret i DiaGenic ASA Håkon Sæterøy styrets leder

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner

Dokumenter og linker