Innkalling til ordinær generalforsamling i DiaGenic ASA

Styret i DiaGenic ASA (”Selskapet”) innkaller med dette til ordinær generalforsamling for 2013.

Tid:      23. mai 2013 kl. 10.00

Sted:    Grenseveien 92, Oslo

Til behandling foreligger:

 1. Åpning av møtet ved styreleder Henrik Lund, med opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere
 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
 4. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2012
 5. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
 6. Godtgjørelse til revisor
 7. Valg av styremedlemmer
 8. Godtgjørelse til styremedlemmer
 9. Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen
 10. Valg av medlemmer til valgkomiteen
 11. Kapitalnedsettelse ved reduksjon av pålydende
 12. Aksjespleis
 13. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse

Til sak 4:

Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning er innarbeidet i årsrapporten som er meddelt Oslo Børs i børsmelding den 22. mars.

Til sak 7 og 8:

Valgkomiteens forslag vil være tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.diagenic.com senest på samme dag som generalforsamlingen avholdes.

Aksjeeiere som ikke selv har anledning til å delta på generalforsamlingen personlig kan gi fullmakt til styrets leder eller andre til å stemme for deres aksjer ved å benytte vedlagte fullmaktsskjema. Styreleder vil bare akseptere fullmakter som er bundet, slik at det er angitt hvordan fullmektigen skal stemme i hver enkelt sak. Skriftlig, datert og signert fullmakt kan sendes til DiaGenic ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 Oslo eller per telefaks +47 22 48 11 71 eller fremlegges senest på generalforsamlingen. Det kan også foretas elektronisk innsendelse av fullmakt via ”Investortjenester”, en tjeneste for den enkelte investor tilbudt av de fleste norske kontoførere. Referansenummer må oppgis ved registrering av fullmakt. Elektronisk innsendelse av fullmakt med stemmeinstrukser vil ikke være mulig. Fullmaktsskjema (scannet) kan også sendes per e-post til genf@dnb.no. Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten. Fullmakter som sendes til DNB Bank Verdipapirservice må være mottatt innen 21. mai 2013.

I henhold til selskapets vedtekter § 10 er det bestemt at aksjeeiere og fullmektiger som ønsker å delta på generalforsamlingen, må varsle Selskapet om sin deltakelse ved å benytte vedlagte påmeldingsskjema. Påmeldings­skjemaet kan sendes til DiaGenic ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 Oslo eller per telefaks +47 22 48 11 71. Påmelding kan også skje på Selskapets nettside www.diagenic.com eller via ”Investortjenester”. Referansenummer må oppgis ved påmelding via ”Investortjenester” og i tillegg pinkode via Selskapets nettside. Alternativt kan påmeldingsskjema (scannet) sendes per e-post til genf@dnb.no. Påmeldingsskjema må være mottatt av DNB Bank Verdipapirservice innen 21. mai 2013.

Innkallingsdokumentene vil også være tilgjengelige på selskapets nettsider: www.diagenic.com.

Oslo, 30. april 2013

For styret i DiaGenic ASA

Henrik Lund

Styreleder

Telefon: +47 909 71 219

E-post: henrik.lund@diagenic.com

Om DiaGenic ASA

DiaGenic skaper merverdi for pasienter, partnere og investorer gjennom utvikling av innovative og pasientvennlige in vitro diagnostiske (IVD) produkter for tidlig diagnose av sykdommer. Selskapets proprietære konsept innebærer at en sykdom fremkaller systemiske reaksjoner i blodet unik for sykdommen, og som kan måles ved hjelp av en blodprøve. DiaGenic er verdensledende i å identifisere genekspresjonssignaturer i blod og er fokusert på utvikling av biomarkør baserte IVD produkter innen Alzheimers sykdom. Selskapet beskytter sin teknologi gjennom en omfattende patentportefølje. DiaGenic er et norsk selskap notert på Oslo Børs. For mer informasjon vennligst besøk: www.diagenic.com