Rapport for 1. kvartal 2012

 

Styret i DiaGenic har den 8. mai behandlet rapport for 1. kvartal 2012. Rapport og presentasjon følger vedlagt.

Hovedpunkter i rapporten i er:

DiaGenic og GE Healthcare har inngått et forskningssamarbeid for å utvikle en blodbasert test som kan oppdage risiko for Alzheimers sykdom på et tidlig stadium – en unik studie der gen signaturer og PET billeddiagnostikk av hjernen sammenlignes.

Inntil 300 pasienter forventes rekruttert til studien. Et flertall vil gjennomgå GE Healthcare 18F-Flutemetamol amyloid-PET bildebehandling. Alle pasienter vil bli analysert med genekspresjonsanalyser. Universitetet i Lund er med i forskningssamarbeidet som blir delfinansiert av Innovasjon Norge med to millioner kroner. For Alzheimer markedet er FDA godkjenningen av den første 18 F-PET ligand (AMYVID ®, Eli Lilly) for påvisning av amyloid i hjernen den 4. april 2012 en viktig begivenhet, et marked som ventes å nå 1,5 milliarder USD. GE Healthcare fullfører et vellykket fase 3 program for utvikling av 18F Flutemetamol PET ligand og forventer FDA innsendelse i slutten av 2012.

Flere ut-lisensieringsinteraksjoner i USA (med Ferghana Partners) og forespørsler om samarbeid fra farma om DiaGenics Alzheimer produkter

En rekke partner møter i USA med DiaGenic og transaksjons partner Ferghana har blitt logget i første kvartal. Disse partnerne representerer tjenesteytere (typisk laboratoriet kjettinger) eller teknologileverandører (plattform tilbydere). DiaGenic har mottatt flere forespørsler om samarbeid fra ledende farma med pågående kliniske programmer i kvartalet.

Europeisk multisenter studie i Parkinsons sykdom viser høy (88%) treffsikkerhet i tidlig diagnose

En studie bestående av 79 Parkinson pasienter, og 109 alders-tilpassede kontroller ble testet ved bruk av et sett på 700 gener. Pasientene ble valgt ut fra DiaGenics biobank som i dag inneholder ca. 900 Parkinson pasienter fra Norge, Sverige, Tyskland og Italia. Partnerdialoger med billeddiagnostikk selskaper for Parkinson sykdom har blitt initiert. Bruk av bildediagnostikk til diagnostisering PD er standard prosedyre. Flere millioner billedbehandlingsprosedyrer utføres årlig. Tidlig diagnose er imidlertid utilstrekkelig. Hittil finnes ingen alternativer for tidlig diagnose og DiaGenic prioriterer arbeidet med komme med en innovativ forbedring til diagnostisering av PD. DiaGenics funn av en blod basert genuttrykkssignatur er oppmuntrende og kan fungere som en co-diagnostikk til billeddiagnostikk.

Patent

Brystkreft patenter som ble innlevert i 2004 og i 2005 er nå innvilget

Økonomi

Driftsinntekter utgjorde TNOK 23 for 1. kvartal 2012 sammenlignet med MNOK 1,6 for tilsvarende periodene i 2011. Driftskostnader for 1. kvartal 2012 utgjorde MNOK 9,4 mot MNOK 11,2 i 1. kvartal 2011. Totalresultatet for 1. kvartal 2012 beløp seg til MNOK -9, forbedret med MNOK 0,1 sammenlignet med tilsvarende periode i 2011. Selskapets likvider utgjorde MNOK 48,1 per 31. mars 2012.

Hovedpunkter etter kvartalets slutt:

Erik Christensen meddelte styret at han etter eget ønske vil frater sin stilling som administrerende direktør med virkning fra 17. april. Erik Christensen vil fortsette med konsultativ bistand til DiaGenic. Henrik Lund er konstituert som administrerende direktør inntil ny administrerende direktør er ansatt. Rekruttering av ny administrerende direktør er igangsatt.

Det verdensledende magasinet innen Alzheimers sykdom, Journal of Alzheimer`s Disease (JAD) har tildelt DiaGenic prisen for beste vitenskapelige publikasjon i 2011. Publikasjonen beskriver utviklingen av ADtect®.

DiaGenic har ferdigstilt datainnsamling og genanalyse i unik studie på familiær Parkinsons sykdom med mål om å identifisere pre-symptomatiske Parkinson pasienter med gen signaturer blant mutasjonsbærere (LRRK2).

DiaGenic har fått godkjent viktige varemerker for produktene ADtect®, BCtect®, PDtect® og MCItect®.

Fremtidsutsikter for 2012:

  • Rekruttering av ny administrerende direktør
  • Studiestart av 18F PET studien sammen med GE Healthcare og første pasient skannet med amyloid PET
  • Partner dialoger om samarbeid med ledende farmasøytiske selskaper med pågående kliniske programmer innen Alzheimers sykdom.
  • Ut-lisensieringsaktiviteter av DiaGenic produkter sammen med Ferghana Partners
  • Presentasjon av resultater fra Parkinson LRRK2 studien

For nærmere opplysninger henvises til vedlagte kvartalsrapport og presentasjon.

Kontaktperson:

Henrik Lund, administrerende direktør

Telefon: 47 909 71 219

E-mail: henrik.lund@diagenic.com

Om DiaGenic ASA

DiaGenic skal skape merverdi for pasienter, partnere og investorer ved å utvikle innovative og pasientvennlige metoder for tidlig påvisning av sykdommer som benytter DiaGenics unike konsept. Konseptet innebærer at en sykdom gir karakteristiske, systemiske responser i blodet som kan måles ved bruk av blodprøver.

DiaGenic er verdensledende på å identifisere disse genekspresjonssignaturene i perifert blod og har et fokus på å utvikle biomarkører innen Alzheimers sykdom etterfulgt av Parkinsons sykdom. DiaGenics utviklingsprogram innen Alzheimers sykdom inkluderer den CE merkede diagnostiske testen ADtect®, for påvisning av mild til moderat Alzheimers sykdom, og utvikling av MCItect® for å identifisere pasienter med svært tidlige stadier av Alzheimers sykdom (prodromal AD).

DiaGenic sitt konsept er beskyttet gjennom en omfattende patentportefølje. DiaGenic markedsfører sine produkter og tjenester mot ledende farmasøytiske, bildediagnostikk og diagnostiske selskaper. DiaGenic er lokalisert i Norge og notert på Oslo Børs. For mer informasjon vennligst besøk: www.diagenic.com

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.