Start tegningsperiode for reparasjonsemisjon

Det vises til børsmelding av 26. november 2009 vedrørende gjennomføring av rettet emisjonen i DiaGenic ASA (”DiaGenic” eller ”Selskapet”), og vedtak om reparasjonsemisjon fattet av Selskapets generalforsamling 18. desember 2009. Prospekt for reparasjonsemisjonen ble godkjent av Oslo Børs og offentliggjort 22. januar 2010. Det vises til prospektet for full informasjon om reparasjonsemisjonen. Prospektet er tilgjengelig elektronisk på www.diagenic.com, og hos tilretteleggerene Argo Securities AS (www.argosec.no) og Orion Securities AS (www.securities.no). Tegningsperioden for reparasjonsemisjonen begynner i dag, 25. januar 2010 kl. 09:00 (CET), og utløper 8. februar 2010 kl. 17:30 (CET). Tegningskursen i reparasjonsemisjonen er NOK 2,75 per aksje. Selskapets aksjeeiere per 25. november 2009, med unntak av aksjeeiere tildelt aksjer i den rettede emisjonen vedtatt av Selskapets styre 25. november 2009, vil motta 0,0853 omsettelig tegningsrett for hver eksisterende aksje i Selskapet per 25. november 2009. Antall tegningsretter som utstedes til den enkelte aksjeeier vil nedrundes til nærmeste hele tegningsrett. Hver tegningsrett gir rettighetshaveren rett til å tegne én ny aksje i reparasjonsemisjonen. Tegningsrettene vil være omsettelige på Oslo Børs i tegningsperioden under ticker ”DIAG T”. Overtegning og tegning av aksjer uten tegningsretter er tillatt. Selskapets aksjekapital vil gjennom reparasjonsemisjonen bli forhøyet med inntil NOK 175 000 ved utstedelse av inntil 3 500 000 nye aksjer. Tegnere av aksjer i reparasjonsemisjonen vil motta én frittstående tegningsrett for hver aksje som tildeles tegneren i reparasjonsemisjonen. Hver frittstående tegningsrett gir rett til å kreve utstedt én ny aksje i Selskapet til tegningskurs NOK 3,25. De frittstående tegningsrettene har varighet til og med 30. september 2010. Det vises til prospektet datert 21. januar 2010, og vedtak fattet av Selskapets generalforsamling 18. desember 2009 om utstedelse av frittstående tegningsretter, for nærmere beskrivelse av vilkår for utøvelse av frittstående tegningsretter. Den forventede tidsplanen for reparasjonsemisjonen er som følger: 25. januar 2010: Start tegningsperiode og utstedelse av tegningsretter 8. februar 2010: Slutt tegningsperiode Ca 12. februar 2010: Tildeling, utsendelse av tildelingsbrev og annonsering av det endelige resultatet av reparasjonsemisjonen 16. februar 2010: Betalingsdato Ca 23. februar 2010: Notering og første handelsdag for de nye aksjene på Oslo Børs. Utstedelse av frittstående tegningsretter For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Håkon Sæterøy (styreleder), telefon +47 92 69 51 75 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner