Endelig resultat av felles kapitalbeslutning og vurderingen av sannsynlighet for mislighold (PD) 2016

Den 30. september mottok Nordea den endelige felles beslutningen om kapital. Forventet krav til konsernets rene kjernekapitaldekning per 30. september er 17,3 %.
 
I kravet til en ren kjernekapitaldekning på 17,3 % inngår et krav på 85 basispunkter (tilsvarende et krav til ren kjernekapitaldekning på EUR ~1,2mrd og en ansvarlig kapital på EUR ~1,5mrd) basert på vurderingen av sannsynlighet for mislighold (PD inspection)
som finanstilsynene har gjennomført i 2016 og den svenske Finansinspektionens notat om risikovekter for utlån til bedrifter (FI Ref. 15-13020).

 
Nordea tar Finansinspektionens samlede vurdering knyttet til vurderingen av sannsynlighet for mislighold og notatet om risikovekter for utlån til bedrifter (FI Ref. 15-13020) på 85 basispunkter til etterretning. Etter en grundig gjennomgang har Nordea kommet til en vurdering som avviker fra Finansinspektionens strenge konklusjon.
 
Per 30. juni 2016 hadde Nordea en ren kjernekapitaldekning på 16,8 % (proforma 17,2 % inklusive syntetisk verdipapirisering) og forventer å ha gjort ytterligere betydelige fremskritt når det gjelder å oppfylle konsernets kapital- og utbyttemål når resultatet for tredje kvartal legges frem. Den endelige beslutningen om utbytte vil bli tatt av generalforsamlingen i 2017.
 
- I løpet av det siste tiåret har vi generert EUR 31mrd i kapital og styrket vår rene kjernekapitaldekning fra 5,9 % til 17,2 %. Det har vi gjort med en av de mest stabile inntjeningene i Europa. Vår balanse er blant de sterkeste i den europeiske banksektoren, og det gjenspeiles i noen av de høyeste kredittratingene fra samtlige kredittvurderingsbyråer. Tilpasningen til de nye kravene kommer ikke til å påvirke aktivitetene våre, sier konsernsjef Casper von Koskull.
 
 
 
For mer informasjon:

Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15 
Helga Baagøe, leder av Group External Communications, +46 72 141 18 07
 
 
Informasjonen i denne pressemeldingen/rapporten er i overensstemmelse med svensk lov (1991:980) om handel med finansielle instrumenter, svensk lov (2007:528) om verdipapirmarkedet og/eller EUs forordning nr. 596/2014 om markedsmisbruk.

Tags:

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker