Klar svekkelse internasjonalt, men ikke nok til å stoppe Norge

Report this content

God vekst i oljeinvesteringene er en av flere faktorer som sikrer at Norge fortsatt går godt, og blir i mindre grad påvirket av svakere vekst ute.

I den nye utgaven av «Nordea Economic Outlook» ser Nordeas økonomer for seg en klar svekkelse av veksten internasjonalt, men ingen kraftig nedtur. Oljeprisen vil holde seg opp og de gode tidene i norsk økonomi fortsetter. Flere kommer i arbeid og kampen om arbeidskraften øker. Høyere lønnsvekst og flere i jobb sikrer solid vekst i husholdningenes kjøpekraft på tross av en gradvis renteoppgang.
– Ute er veksten i ferd med å avta og det er særlig industrien i mange land som sliter. De øvrige delene av økonomiene holder seg bedre oppe og klare tegn på at vi står foran en kraftig, global nedgangskonjunktur er vanskelig å se. En periode med lavere vekst internasjonalt er neppe nok til å stoppe den sterke oppgangen vi ser i Norge, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.
I markedene rår usikkerheten og frykten. Handelskrigen står i fokus og tiltroen til de økonomiske utsiktene ute har fått seg en knekk. Det har gitt et kraftig fall i fastrentene internasjonalt som har smittet til lavere fastrenter også her hjemme.

Økt rente- et styrketegn
– Media er fullt av snakk om resesjonsfare og markedene er tydelig preget av frykt for en økonomisk nedtur. Men tallene vi får fra internasjonal økonomi viser klart at svakheten først og fremst rammer industrien. Utviklingen i industrien kan svinge mye uten at det nødvendigvis slår ut i resten av økonomien, sier Olsen. Flere sentralbanker har vært tidlig ute med rentekutt og andre tiltak for å stimulere økonomien – mye som en forsikring mot de usikre konsekvensene av handelskrigen, fortsetter Olsen. 
– Økende internasjonal usikkerhet tilsier forsiktighet i rentesettingen fra Norges Bank, men økende kapasitetsutnytting, inflasjon nær målet og en svært svak krone tilsier at styringsrenta kan komme opp enda et par knepp her hjemme. Det er et styrketegn og et uttrykk for at det går bra i norsk økonomi, sier Olsen.
At krona svekker seg på tegn til økende frykt i markedene gjør at betydningen av usikre tider internasjonalt for norsk økonomi og norsk renter dempes. God vekst i oljeinvesteringene er en viktig forklaring på at veksten i norsk økonomi er god. Samtidig har vi en stor råvarebasert eksportsektor som gjør det bra mye hjulpet av den svake krona. Det gjør at Norge i mindre grad enn andre land blir påvirket av svakere vekst ute.

Selv om økonomene i Nordea nedtoner betydningen av svakere vekstutsikter i våre naboland betyr ikke det at norsk økonomi er uavhengig av internasjonale forhold. Et globalt tilbakeslag med kollaps i olje- og råvarepriser samt stor finansiell uro vil ramme også norsk økonomi hardt. Det er særlig mulighetene for en kraftig eskalering og spredning av handelskrigen som bidrar til usikkerhet.
– Som vanlig er det internasjonale forhold som skaper mest usikkerhet, sier Kjetil Olsen.
Men mye skal gå galt før norsk økonomi rammes kraftig. Vi er derfor fortsatt optimister på norsk økonomis vegne.

    
Les hele rapporten

For mer informasjon:
Kjetil Olsen, sjeføkonom, 22 48 79 56
Erik Bruce, sjefanalytiker, 22 48 77 89
Joachim Bernhardsen, analytiker 22 48 79 13
Christian Steffensen, kommunikasjonsdirektør, 40882373

     
Nordea er en av de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Vi har rundt 11 millioner kunder, 30 000 medarbeidere og bankkontorer på 600 steder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Vi har bred ekspertise og tilbyr produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. I Nordea bygger vi relasjoner basert på tillit ved å engasjere oss i kundene og samfunnet vi opererer i.

www.nordea.com

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker