Nordea offentliggjør et tillegg til prospektet om inntreden i EUs bankunion og om innfusjoneringen av Nordea Bank AB (publ) i Nordea Holding Abp

Nordea har offentliggjort et tillegg til prospektet av 16. februar 2018 vedrørende innfusjoneringen av Nordea Bank AB (publ) i Nordea Holding Abp (Nordea Finland) og den etterfølgende børsnoteringen av aksjene i Nordea Finland. Finansinspeksjonen i Finland har i dag godkjent tilleggsprospektet, som omhandler offentliggjøringen av delårsrapporten i Nordea-konsernet av 19. juli 2018 og inneholder enkelte ytterligere oppdateringer.

Tilleggsprospektet er meldt til tilsynsmyndighetene for bruk i Sverige og Danmark, som i tillegg til Finland utgjør landene hvor det er tenkt at aksjene i Nordea Finland skal børsnoteres etter gjennomføringen av fusjonen. Den finske, svenske og danske oversettelsen av det oppdaterte prospektsammendraget er lagt ut på Nordeas nettsider på www.nordea.com.

Både prospektet og tilleggsprospekten er publisert på Nordeas nettsider på www.nordea.com og gjort tilgjengelige på kontoret til Nordea Finland i Aleksis Kiven katu 7, FI-00020 Nordea, Helsingfors, Finland. I tillegg er prospektet og tilleggsprospektet tilgjengelig i resepsjonen til Nasdaq Helsinki i Fabianinkatu 14, FI-00100 Helsingfors, Finland, samt ved hovedkontoret til Nordea i Smålandsgatan 17, SE 105 71 Stockholm, Sverige.

 
For mer informasjon:

Janina Pfalzer,
Presseansvarlig, +46 76 495 33 78

 
Viktig informasjon

Distribusjon av denne meddelelsen kan være undergitt restriksjoner som følger av lov, og personer som kommer i besittelse av ethvert dokument eller øvrig informasjon som det refereres til, bør gjøre seg kjent med og hensynta slike restriksjoner. Denne meddelelsen er ikke rettet mot, og er ikke ment å bli distribuert til eller brukt av personer eller enheter i jurisdiksjoner hvor slik distribusjon eller bruk strider mot lov eller forskrift eller som forutsetter registrering i den aktuelle jurisdiksjonen. Du bør lese prospektet nevnt ovenfor for mer utfyllende informasjon om Nordea-konsernet og fusjonen.

Informasjonen ble levert til publisering, via kontaktpersonene over, kl. 16:30 CET 6. august 2018.

Tags:

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker