Nordisk Økonomisk Oversikt, juni 2014: Norsk økonomi på lavere gir

Utviklingen i norsk økonomi er noe bedre enn det så ut til for tre-fire måneder siden. Det er særlig privat forbruk som har økt mer enn ventet. I den makroøkonomiske rapporten Nordisk Økonomisk Oversikt for juni er derfor anslaget for veksten i norsk økonomi justert noe opp. Men veksten anslås fortsatt å avta noe fra i fjor til i år og avta ytterligere neste år. Arbeidsledigheten ventes også å øke noe.

Privat forbruk ligger an til å øke sterkere i år enn det utviklingen i siste halvår i fjor tydet på. Bedringen i boligmarkedet ventes også å bidra til et mindre fall i boligbyggingen enn tidligere anslått. Investeringene i næringslivet utvikler seg derimot svakt, og det er få tegn til at de tar seg opp.

«Norsk økonomi er i et lavere gir enn for et par års siden, og veksten i fastlandsøkonomien ser ut til å bli noe lavere i år enn i fjor» sier sjeføkonom Steinar Juel. «Utflating og trolig noe nedgang i oljeinvesteringene neste år ventes å trekke veksten i økonomien enda noe lavere».

Uklart om husholdningenes sparing
Offisiell statistikk gir et uklart bilde av utviklingen i husholdningenes gjeldssituasjon. En statistikkserie Statistisk Sentralbyrå publiserer viser at husholdningenes nettogjeld faller, mens en annen at den øker. Uklarheten om utviklingen i husholdningenes finansielle sparing gjør det vanskelig å anslå hvor sterk forbruksvekst det er rom for fremover. «Vi tror mest på den datakilden som viser at husholdningenes nettogjeld øker. Derfor venter vi noe mer avdempet forbruksvekst fremover», sier Steinar Juel.

Lenge til Norges Bank hever renten
Selv om veksten i norsk økonomi ser ut til å bli noe høyere enn tidligere anslått, tror ikke økonomene i Nordea at det vil komme noen renteøkning fra Norges Bank før etter 2015. Inflasjonen antas å ligge godt under målet på 2,5 prosent, blant annet fordi et svakere arbeidsmarked vil holde lønnsveksten nede. Ventede rentekutt fra Den europeiske sentralbanken og Sveriges Riksbank bidrar også til å holde rentene i Norge nede.

Du kan lese hele rapporten på www.nordeamarkets.com eller på www.nordea.com

For mer informasjon:
Steinar Juel, sjeføkonom, 22 48 61 30 (steinar.juel@nordea.com)
Erik Bruce, sjefanalytiker, 22 48 44 49 (erik.bruce@nordea.com)
Joachim Bernhardsen, analytiker 22 48 79 13 (joachim.bernhardsen@nordea.com)
Unni Strømstad, kommunikasjonssjef, 97753453 (unni.stromstad@nordea.no)

Tags:

Om oss

Nordea er en nordisk totalbank. Vi hjelper kundene våre med å virkeliggjøre drømmer og ambisjoner – og det har vi gjort i 200 år. Vi vil utgjøre en forskjell for kundene våre og for lokalsamfunnene vi er til stede i, ved å være en solid og personlig finansiell partner. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Abonner

Dokumenter og linker