Resultat for 3. kvartal 2017

Konsernsjef Casper von Koskulls kommentar til resultatet:

- Til tross for økende geopolitisk risiko og ubalanse i økonomien fortsetter den synkroniserte veksten i hjemmemarkedene våre. Marginene er stabile, men den vanlige stigningen i etterspørselen etter rådgivningstjenester for bedrifter etter sommeren har uteblitt. Kostnadsutviklingen har vært i henhold til planen, og kredittkvaliteten bedret seg som forventet. Kjernekapitaldekningen var uendret på 19,2 %, og kapitalbufferen økte til 180 basispunkter, som er det høyeste noen gang. 

Vi er nesten to år inn i transformasjonen av Nordea. Investeringene begynner å gi resultater. Det er dermed på tide å ta fatt på neste fase, der vi ser at vi strukturelt kan redusere kostnader og øke effektiviteten. Transformasjonen ville ikke ha vært mulig uten vår sterke balanse og solide forretningsmodell. De neste årene skal vi oppnå stordriftsfordeler ved å videreutvikle kompetansesentrene våre og effektivisere og automatisere driften. For å klare det må vi også fortsette endringen av kulturen vår og bli en formålsstyrt og verdidrevet organisasjon. Det vil hjelpe oss til å bli den beste av sammenliknbare selskaper når det gjelder kundetilfredshet.    

Tredje kvartal 2017 mot tredje kvartal 2016 (tredje kvartal 2017 mot andre kvartal 2017)

 • Netto renteinntekter EUR 1 185m, +1 %; +1 % i lokal valuta (+1 %, +1 % i lokal valuta)
 • Samlede driftsinntekter[1]  EUR 2 373m, -4 %; -4 % i lokal valuta (-1 %, -1 % i lokal valuta)  
 • Samlede kostnader EUR 1 204m, +2 %; +2 % i lokal valuta (-7 %, -7 % i lokal valuta)
 • Resultat før tap på utlån EUR 1 169m, -9 %; -9 % i lokal valuta (+5 %, +5 % i lokal valuta)
 • Netto tap på utlån EUR 79m, -41 %; -41 % i lokal valuta (-25 %, -24 % i lokal valuta)
 • Driftsresultat[1] EUR 1 090m, -5 %; -5 % i lokal valuta (+8 %, +8 % i lokal valuta)
 • Ren kjernekapitaldekning 19,2 %, opp fra 17,9 % (uendret fra 19,2 %)  
 • Kostnader i forhold til inntekter[1] 51 %, opp fra 48 % (ned 3 prosentpoeng fra 54 %)
 • Tap i forhold til utlån på 10 basispunkter, ned fra 16 basispunkter (ned 3 basispunkter fra 13 basispunkter)
 • Avkastning på egenkapitalen[1] 10,5 %, ned fra 11,6 % (opp 1,0 prosentpoeng fra 9,5 %)
 • Resultat per aksje, utvannet[1] EUR 0,21 vs EUR 0,22 (EUR 0,21 vs EUR 0,18)

Valutakurser brukt for poster i resultatregnskapet i 3. kv. 2017: DKK 7,4373, NOK 9,2361 og SEK 9,5833.
[1] Ekskl. engangsposter i 2. kv. 2016: gevinst knyttet til Visa Inc.s kjøp av Visa Europe på EUR 151m etter skatt.  

For mer informasjon:
Casper von Koskull, konsernsjef, +46 10 157 1020               

Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15
 
Torsten Hagen Jørgensen, visekonsernsjef og Group COO, +45 5547 2200
Christian Steffensen, kommunikasjonsdirektør i Norge, +47 40882373

Resultatet for siste kvartal 

Informasjonen i denne pressemeldingen er informasjon Nordea Bank AB (publ) er pålagt å offentliggjøre i henhold til EUs forordning om markedsmisbruk og svensk lov om verdipapirmarkedet. Informasjonen ble levert for offentliggjøring gjennom byrået til kontaktpersonene over kl. 07.00 CET den 26. oktober 2017.
 

Tags:

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com