Tryg i Danmark smba kjøper Nordeas General Insurance

Report this content

Tryg i Danmark smba kjøper Nordeas General Insurance Nordea og Tryg i Danmark smba (Tryg i Danmark) har undertegnet en intensjonsavtale om salg av hele Nordeas General Insurance virksomhet (Tryg) til Tryg i Danmark, til en kontantpris tilsvarende EUR 760 millioner. Nordea har dessuten krav på etterbetaling av betinget godtgjørelse på maksimum EUR 90 millioner, i tilfelle Tryg skulle gå sammen med et annet selskap og/eller Tryg oppnår visse resultatmål. Den betingete godtgjørelsen er betalbar i perioden frem til 31. desember 2004. Som en del av salget vil Nordea og Tryg inngå en strategisk interessentskapsavtale om en fortsettelse av de nåværende distribusjons- og forvaltningskontraktene. Dette muliggjør kryss-salg av tjenester og produkter i begge parters distribusjonsnett. Kommentarer til salget: Thorleif Krarup, konsernsjef i Nordea, sier "Salget av Tryg til Tryg i Danmark er en god løsning for Nordea og er i tråd med gjennomgangen av de strategiske alternativer for General Insurances virksomhet som ble kunngjort sist oktober. Salget forsterker Nordeas fokus på markedsdekningen innenfor kjernevirksomheten og kapitalforvaltningen, og vil gi attraktive finansielle fordeler med forbedret lønnsomhet for Nordea. Vi ser frem til å fortsette og styrke det vellykkete salgssamarbeidet med Tryg, fordi vi mener at kundene i økende grad vil kreve et fullt spekter av finansielle løsninger." Mogens Jacobsen, styreformann i Tryg i Danmark, sier "Tryg i Danmark er glad for at vi med dette vil eie 100 prosent av en av de ledende skadeforsikringsgruppene i Norden. Vi ser frem til å utvikle det fremtidige samarbeidet med Nordea som fortsatt er en viktig strategisk og operasjonell partner. Tryg i Danmark har historisk hatt en meget god forbindelse med Tryg og tror at uavhengigheten gir oss mulighet til å delta videre i konsolideringen på skadeforsikringssiden i Norden" Hugo Andersen, konsernsjef i Tryg, sier "Salget av Tryg til Tryg i Danmark er et viktig skritt i den pågående utviklingen av Tryg. Klargjøringen av Trygs eierforhold vil gi fordeler i form av større fokus på utviklingen av virksomheten og vil forsterke fokuset på kjernevirksomheten." Hovedpunkter: Salget gir store fordeler for Nordea og Tryg i Danmark: Nordea Tryg i Danmark · Forsterker fokuset på · Eier av en ledende markedsdekningen innenfor uavhengig skadeforsikringsgruppe kjernevirksomheten og i Norden - den nest største målt kapitalforvaltningen etter totale premier · Forbedrer · Eksklusiv tilgang til det inntjeningsstabiliteten største bankkonsernet og · Frigjør rundt EUR 600 millioner distribusjonsnett i Norden av kapitalen og øker muligheten til · Mulighet til å delta i å kjøpe tilbake egne aksjer fremtidig konsolidering i Norden · Fortsetter å tilby et fullt · Mulighet til å tjene på nye spekter av finansielle løsninger til forretningsinitiativ, flerkanal- kundene mulighet og økt organisatorisk · Opprettholder fokus på skadeforsikring. forvaltningskontrakten og bankassuransen med den nest største skadeforsikringsgruppen i Norden Fremtidig forbindelse mellom Nordea og Tryg: Nordea og Tryg vil inngå en avtale om strategisk partnerskap og forretningssamarbeid. Avtalen gir Tryg mulighet til fortsatt å tilby et fullt spekter av skadeforsikringstjenester til Nordeas kunder i Norden og Østersjøområdet, og gir Nordea mulighet til å tilby livsforsikring og pensjonstjenester til Trygs distribusjonsnett. Nordea vil beholde kapitalforvaltningsavtalen om forvaltning av Trygs investeringsportefølje på rundt EUR 2,7 milliarder per 31. mars 2002. Tryg vil beholde merkevarene til Tryg og Vesta. Nordeas merkevare på skadeforsikringsaktivitetene vil bli skiftet ut i løpet av en overgangsperiode. Trygs livsforsikringsvirksomhet i Danmark og Vestas livsforsikring i Norge er i ferd med å ta i bruk Nordeas navn og integrere med Nordeas livsforsikringsvirksomhet. Alle eksisterende kundeavtaler vil være uendret. Nordea skal motta provisjon fra Tryg for salg av skadeforsikring i bankens nettverk og Tryg vil motta provisjon fra Nordea for salg av livsforsikring og pensjonstjenester gjennom Trygs distribusjonsnett. Provisjonene vil være basert på markedsbetingelser. Betingelser ved salget Salget er blant annet avhengig av undertegning av en Aksjekjøpavtale og nødvendig godkjenning av regulerings-- og konkurransemyndigheter. Aksjekjøpavtalen forventes å bli signert i nær fremtid, og hele transaksjonen forventes å være ferdig i slutten av tredje kvartal 2002. Den endelige prisen er avhengig av EUR-for-EUR justering basert på Trygs bokførte verdi per 30. juni 2002 sammenlignet med Trygs bokførte verdi per 31. mars 2002. Tryg i Danmark vil overta den fulle kontrollen av Tryg så snart myndighetene har gitt sin godkjenning. Tryg i Danmark vil overta det økonomiske ansvaret for Tryg fra 1. juli 2002 og vil være berettiget til Trygs inntekter fra denne datoen. Nordea forventer en moderat negativ justering av den endelige prisen, basert på nettoresultatet og svak inntjening på Trygs investeringer i andre kvartal. Ytterligere etterbetaling av den betingete godtgjørelsen på maksimum EUR 90 millioner skal betales av Tryg i Danmark i tilfelle Tryg går sammen med et annet selskap og/eller Tryg oppnår visse resultatmål. Den betingete godtgjørelsen er betalbar for perioden opptil og inkludert årsslutt per 31. desember 2004. Finansielle rådgivere: Nordeas rådgivere har vært Credit Suisse First Boston og Tryg i Danmarks Fox-Pitt, Kelton. EFFEKTEN AV SALGET FOR NORDEA Salget av General Insurance er et resultat av den tidligere annonserte gjennomgangen av strategiske alternativ for Nordeas General Insurances- virksomhet og er et viktig strategisk skritt for Nordea. Salget er i tråd med Nordeas strategi om å fokusere på kjernevirksomheten og livsforsikrings- og forvaltningstjenester og samtidig fortsatt tilby et fullt spekter av tjenester til kunder og utnytte kundebasen og distribusjonsnettet maksimalt. Transaksjonen forventes også å forbedre Nordeas inntjeningsstabilitet og ha en positiv effekt på Nordeas inntekter, avkastning og kapitaldekning. Gjenkjøp av Nordeas aksjer Salget øker både Nordeas inntjeningsstabilitet og muligheten til kjøp av egne aksjer. Nordea fikk fullmakt på selskapets ordinære Generalforsamling 24. april 2002 til å kjøpe aksjer i eget selskap inntil totalt antall egne aksjer utgjør 10 prosent av aksjekapitalen. Nordeas intensjon når det gjelder kjøp av egne aksjer går frem av en egen pressemelding. Salgsprisen: Per 3. mars 2002 hadde General Insurance en pro-forma egenkapital på EUR 660 millioner. Salgssummen representerer derfor en premie på pro-forma egenkapital per 31. mars 2002 på EUR 100 millioner. Den betingete godtgjørelsen på maksimum EUR 90 millioner kommer i tillegg til salgssummen og gir en fremtidig potensiell verdioppskrivning for Nordea. Hvis Nordea mottar godtgjørelsen, vil den bli bokført i den perioden den blir betalbar. General Insurances bokførte verdi i Nordeas regnskap er på omlag EUR 800 millioner etter avsetninger til goodwill på tidligere General Insurance- kjøp, kostnader i forbindelse med deling og reorganisering av Tryg fra Nordea og transaksjonskostnader. Således vil Nordea få et bokført tap på salget av General Insurance på rundt EUR 40 millioner. Sett bort fra goodwill på tidligere General Insurance-kjøp vil Nordeas avskrivning av goodwill bli redusert med omlag EUR 4 millioner i 2002 og rundt EUR 8 millioner per år frem til 2003. Nordea har mottatt en vurdering fra sin finansielle rådgiver, Credit Suisse First Boston, som går ut på at godtgjørelsen som Nordea skal motta er rimelig fra et finansielt synspunkt, forutsatt betingelsene som ligger til grunn for vurderingen. Effekten på resultat per aksje og kapitalratioene: Salget frigjør totalt rundt EUR 760 millioner av totalt lovpålagt kapital og øker Nordeas totale kjernekapital med rundt 0,5 prosentpoeng basert på Nordeas lovpålagte soliditetsgrad per 31. mars 2002 og frigjør rundt EUR 600 millioner av økonomisk kapital (basert på Nordeas interne økonomiske kapitalmodell). Salget forventes også å være positivt for Nordeas fortjeneste. Basert på forutsetningen om at 100 prosent av salgsinntektene skal brukes av Nordea til kjøp av egne aksjer, forventes salget å gi et økt resultat per aksje. Nordeas telefonkonferanse for analytikere: Telefonkonferanse vil bli avholdt med Arne Liljedahl, CFO og Sigurd Carlsen, leder av Investor Relations kl. 11.00 CET, i dag 19. juni 2002. Vennligst ring +44 20 8401 1043, passord Nordea, 10 minutter på forhånd. For avspilling vennligst ring +44 20 8288 4459, kode 648342. En lysbildepresentasjon er tilgjengelig på Internett. EFFEKTEN FOR TRYG I DANMARK Salg av Nordea-aksjene: For å finansiere kjøpet av Tryg og støtte den videre veksten vil Tryg i Danmark selge deler av sin aksjebeholdning i Nordea gjennom en fremskyndet "bookbuilding" prosess i løpet av de nærmeste dagene. Carnegie og Credit Suisse First Boston er oppnevnt som "joint book- runners" med Fox-Pitt, Kelton og Nordea Securities som "joint lead managers". Styret i Tryg: Tryg i Danmark vil velge nytt styre i Tryg etter at transaksjonen er gjennomført. Dette vil omfatte blant andre Mikael Olufsen, styreformann, og Per Skoly, viseformann. Hugo Andersen, den nåværende konsernsjefen i Tryg, vil fortsette i sin stilling. INFORMASJON OM PARTENE Tryg: Tryg er den nest største skadeforsikringsgruppen i Norden målt etter totale premier. Tryg består av fire hovedselskap: Tryg (Danmark), Vesta (Norge), TBi (UK og Danmark) og Nordea Ubezpieczenia (Polen). Tryg har også virksomhet i Estland (Nordea Kindlustus) og en sterkt voksende finsk aktivitet. Tryg har rundt 1,4 millioner privatkunder og 250.000 bedriftskunder. Per 31. desember 2001 hadde Tryg brutto premieinntekter på EUR 1.845 millioner, netto premieinntekter på EUR 1.520 millioner, og et netto tap etter skatt på EUR 6 millioner. Per 31. mars 2002 hadde Tryg en forvaltningskapital på EUR 3.637 millioner, totale tekniske reserver på EUR 2.714 millioner (hvorav EUR 161 millioner var periodiseringsreserver) og pro-forma egenkapital på EUR 660 millioner. Tryg i Danmark: Tryg i Danmark (tidligere Tryg-Baltica smba) var før fusjonen mellom Tryg-Baltica og Unidanmark i mars 1999 den tidligere majoritetseieren i Tryg. Etter fusjonen og etterfølgende restruktureringer eier nå Tryg i Danmark 185,6 millioner aksjer (6,2 prosent) i Nordea. Per 31. desember 2001 hadde Tryg i Danmark en forvaltningskapital på EUR 959 millioner (Nordea-aksjer beregnet til historisk kost). Da Tryg-Baltica fusjonerte med Unidanmark, hadde Tryg skade- og livsforsikringsaktiviter hovedsakelig i Danmark. Siden den gang, og som en del av Unidanmark, overtok Tryg Vesta Forsikring i Norge i desember 1999 og har utvidet sin virksomhet i Polen og Estland. Tryg i Danmark er en velgjørende institusjon, og institusjonens medlemmer er de danske skade- og livsforsikringtakere. Nordea: Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet, og virksomheten drives gjennom fire forretningsområder: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking, Asset Management & Life og General Insurance. Nordeagruppen har mer enn 11 millioner kunder, 1.245 bankfilialer og 125 forsikringskundesentre i 22 land. Nordeagruppen er en verdensleder innen nettbank, med 3 millioner nettbankkunder. Nordeaaksjen er notert i Stockholm, Helsinki og København. For mer informasjon: Thorleif Krarup, konsernsjef i Nordea +46 8 614 79 01 Mogens Jacobsen, styreformann i Tryg i Danmark +45 44 20 30 61 Erik Evrén, Group Media Relations, Nordea +46 8 614 86 11 Sigurd Carlsen, leder av Investor Relations, Nordea +46 8 614 78 52 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/19/20020619BIT00390/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/19/20020619BIT00390/wkr0002.pdf

Abonner

Dokumenter og linker