Avklaring av tilleggsvurderinger for Engebøprosjektet

Nordic Mining og Miljøverndepartementet har avklart et måle- og undersøkelsesprogram for innhenting av supplerende informasjon i tilknytning til reguleringsplan og utslippstillatelse for Engebøprosjektet. Programmet vil ha en varighet på omkring 1 år, og kostnadene er beregnet til NOK 6 – 7 millioner.

Prosess og dialog

Nordic Mining har 30. mai 2013 mottatt brev fra Miljøverndepartementet vedrørende Engebøprosjektet, jfr. Vedlegg 1. Departementet gir i brevet sin vurdering av de forslag som Nordic Mining har fremlagt, knyttet til utredninger for å oppfylle departementets ønske om tilleggsinformasjon.

Nordic Mining og Miljøverndepartementet har i perioden fra 13. mars 2013 hatt dialog om hvordan departementets ønske om tilleggsinformasjon kan oppfylles. I denne forbindelse har selskapet oversendt forslag til spesifisert måleprogram og tilleggsvurderinger, jfr. Vedlegg 2.


Selskapets kommentar

Administrerende direktør Ivar S. Fossum kommenterer:

“Vi setter pris på den konstruktive dialogen vi har hatt med Miljøverndepartementet i denne perioden og oppfatter at myndighetene vurderer at det planlagte sjødeponiet vil kunne være en trygg og miljøvennlig måte for lagring av overskuddsmineralene.

I vår dialog med departementet har det blitt en klarere forståelse av hva som hører hjemme i en utslippstillatelse og et miljøoppfølgingsprogram, og hva som bør være med i en utredning om konsekvenser.

Med Miljøverndepartementets omfattende behandling av Engebøprosjektet og den foreliggende spesifiseringen av tilleggsinformasjonen, ser vi at den lange prosessen med å avklare tillatelser for prosjektet nå går inn i en avsluttende fase som vil danne grunnlag for et positivt vedtak for prosjektet. Vi konstaterer at det nå er en høyere forutsigbarhet i godkjennelsesprosessen.”


Miljøverndepartementets tilbakmelding og selskapets vurdering

I det følgende kommenteres departementets tilbakemelding vedrørende de fem forholdene som departementet ønsker supplerende informasjon om:

Punkt 1. Dokumentasjon av sirkulasjonsmønsteret i fjorden og vurdering av risiko for partikkelspredning - måleprogram
Departementent støtter seg i hovedsak på måleprogrammet som foreslått av Nordic Mining og fremholder at dette vil være dekkende for innhenting av supplerende dokumentasjon av sirkulasjonsmønsteret i fjorden og for vurdering av risiko for partikkelspredning. Departementet har foreslått mindre endringer av programmet som etter selskapets vurdering ikke vil påvirke varigheten av målingene.

Punkt 2. Ytterligere kartlegging av eventuelle gyteområder for fisk og av truede, nær truede eller verdifulle arter og naturtyper i deponiområdet - undersøkelsesprogram
Undersøkelser med undervannsfartøy (ROV) skal utvides noe i forhold til selskapets foreslåtte program. Videre er det gitt enkelte presiseringer mht. tidspunkter for prøvefiske etter ål og innhenting av larver og fiskeegg i deponiområdet.

Punkt 3 og 4. Plan for deponering og utgreeing av bore- og sprengingsmønster
Departementets vurdering er at disse punktene i hovedsak er knyttet til vilkår for regelmessig drift i en utslippstillatelse. Selskapet vil i denne forbindelse utdype relevante forhold og beskrive driftsfleksibilitet og mulige avbøtende tiltak.

Punkt 5. Informasjon om tilførsel av ferskvann og konsekvenser for naturmangfold og vannmiljøtilstand
Departementet etterspør en mer detaljert beskrivelse av mulige fysiske inngrep knyttet til de ulike alternative vannkildene. Videre skal det gis en vurdering av konsekvenser for naturmangfold, vannmiljøtilstand og truede arter for de ulike alternativene.


For nærmere informasjon vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum, telefon 930 96 850.


Oslo, 31. mai 2013
Nordic Mining ASANordic Mining ASA

Nordic Mining ASA (”Nordic Mining” eller ”Selskapet”) er et ressursselskap med operativ virksomhet og omfattende, høyverdige metall- og mineralrettigheter nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Nordic Mining produserer anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS. Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet i 2012 har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.