Betydelig overtegning av fortrinnsrettsemisjon

Den store interessen for Nordic Minings kapitaløkning viser en bred støtte fra aksjonærene for å sikre realisering av Engebøprosjektet.

Inntil 28.000.000 nye aksjer til en tegningskurs på NOK 0,60 pr. aksje er blitt tilbudt gjennom en fortrinnsrettsemisjon i Nordic Mining. Tegningsperioden utløp fredag 14. november 2014 kl. 16.30. En foreløpig opptelling viser at emisjonen er betydelig overtegnet. Bruttoprovenyet fra emisjonen vil være NOK 16.8 millioner.

Administrerende direktør Ivar S. Fossum sier i en kommentar: 

«Igjen har aksjonærene vist støtte og vilje til å bringe Engebøprosjektet fremover mot realisering. Den store interessen for emisjonen viser en sterk tillit til at regjeringen vil følge opp sitt program om å styrke norsk mineralindustri. Aksjonærenes oppslutning bekrefter det betydelige potensialet som ligger i produksjon av høyverdig titanråstoff i Naustdal.»

Finansdirektør Lars K. Grøndahl sier i en kommentar:

”Vi er meget fornøyd med resultatet i emisjonen. Investorer er generelt godt orientert og har et kritisk blikk på bedrifters virksomhet og planer. Emisjonsresultatet gir en tydelig bekreftelse på at planene for Engebøprosjektet holder høy samfunnsmessig og miljømessig standard.”

Tildeling av aksjene i emisjonen vil bli vedtatt av styret i Nordic Mining i samsvar med tildelingskriteriene inntatt i prospektet datert 24. oktober 2014 og tilleggsprospekt datert 5. november 2014. Det endelige tegningsresultatet ventes å bli offentliggjort 18. november 2014, og brev om tildeling av nye aksjer og tegningsbeløpet som skal betales av den enkelte investor, ventes å bli sendt ut samme dag.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 17. november 2014
Nordic Mining ASANordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegges utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner