Betydelig overtegning av fortrinnsrettsemisjon

Stor interesse for Nordic Minings fortrinnsrettsemisjon sikrer fremdrift for verdiøkende aktiviteter i forbindelse med Engebøprosjektet.

Inntil 77.000.000 nye aksjer til en tegningskurs på NOK 0,45 pr. aksje er blitt tilbudt gjennom en fortrinnsrettsemisjon i Nordic Mining. Tegningsperioden utløp mandag 26. oktober 2015 kl. 16.30. En foreløpig opptelling viser at emisjonen er betydelig overtegnet. Bruttoprovenyet fra emisjonen vil være NOK 34,65 millioner.

Administrerende direktør Ivar S. Fossum sier i en kommentar:

"Vi er meget fornøyd med resultatet i emisjonen. Vi kan nå gå videre med verdiøkende aktiviteter knyttet til Engebøprosjektet. De viktigste prosjektaktivitetene fremover inkluderer kjerneboring for reklassifisering av forekomsten, prosesstester og optimalisering, samt aktiviteter knyttet til forsyning av prosessvann og kraft". 

Tildeling av aksjene i emisjonen vil bli vedtatt av styret i Nordic Mining i samsvar med tildelingskriteriene inntatt i prospektet datert 8. oktober 2015. Det endelige tegningsresultatet ventes å bli offentliggjort 28. oktober 2015, og brev om tildeling av nye aksjer og tegningsbeløpet som skal betales av den enkelte investor, ventes å bli sendt ut samme dag.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 27. oktober 2015
Nordic Mining ASANordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Reguleringsplanen for prosjektet og utslippstillatelse ble godkjent i april 2015. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegges utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner