Brev til Klima- og Miljødepartementet vedrørende tilleggsundersøkelser

Nordic Mining har den 12. november 2014 oversendt brev til Klima- og Miljødepartementet («KLD») med kommentarer til høringsuttalelse fra Miljødirektoratet i forbindelse med de gjennomførte tilleggsundersøkelsene for Engebøprosjektet.

Selskapet har gitt følgende hovedkommentarer:

  • Direktoratets anbefaling om mulige konsekvenser for pigghå er basert på antagelser og har ikke rot i det foreliggende kunnskapsgrunnlaget.

  • Direktoratet kan ikke vise til ny kunnskap om blålange som endrer konklusjonen fra konsekvensutredningen om at deponiområdet har en marginal betydning for arten. Den negative bestandsutviklingen for blålange er et resultat av overfiske.

  • Det er ikke sannsynliggjort at deponiet vil forhindre at kysttorsk kan vandre gjennom reguleringsområdet. Modelleringene viser at mesteparten av vannvolumene over deponiet vil være uberørt.

  • Det er ikke sannsynliggjort at deponiet vil forhindre at ål kan vandre gjennom reguleringsområdet. Studie viser at ålen i stor grad vandrer i de øvre 10-25% av vannmassene.

  • Direktoratets konklusjon om forringelse av fjordens økosystem er basert på ikke-dokumenterte anslag og upresis informasjon. Det omsøkte deponiarealet dekker maksimalt 13% av den flate fjordbunnen (>200 meters dyp) etter 50 års drift, og maksimalt 6% av totalt bunnareal i fjorden.

Nordic Minings brev til KLD med vedlegg er vedlagt denne meldingen.

For
ytterligere informasjon vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum, telefon 930 96 850.


Oslo, 13. november 2014
Nordic Mining ASA


Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegges utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.