Data innhentet fra tredje periode med strømmålinger i Førdefjorden

Måledata for den tredje perioden med strømmålinger i Førdefjorden ble innhentet av DNV GL i begynnelsen av mai 2014. Måleresultatene viser fortsatt moderate strømforhold innenfor det planlagte deponiområdet, i tråd med tidligere målinger.

Måledataene dekker perioden fra 7. februar til 4. mai 2014. Strømmålingene har pågått kontinuerlig fra 6. august 2013 og avsluttes i august 2014.

Stasjonene for strømmåling har avanserte instrumenter som måler strømhastighet og strømretning gjennom hele vannsøylen på ulike dyp. I tillegg til strømmåling er det samlet inn data fra stasjoner som måler hydrografiske parametre, bl.a. temperatur, saltinnhold, tetthet, trykk og oksygeninnhold i vannet.

DNV GLs rapport for den tredje måleperioden vil bli publisert på selskapets hjemmeside (www.nordicmining.com). I sammendraget i rapporten gis det en beskrivelse av strømforholdene i ulike vannlag; bunnlaget, mellomlaget og topplaget. Måledataene vil også bli benyttet i forbindelse med analyse og modellering av det planlagte fjorddeponiet, partikkeltransport etc.

Måleprogrammet er en sentral del av tilleggsutredningene som Klima- og miljødepartementet har bedt om i forbindelse med behandlingen av reguleringsplan og utslippssøknad for Engebøprosjektet.

Den fjerde og siste rapporteringen av måleresultater vil være i august 2014.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum, telefon 930 96 850.


Oslo, 23. mai 2014
Nordic Mining ASANordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegges utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner