De første måleresultatene gir økt trygghet for deponeringsløsningen

De første måledataene fra de pågående strømmålingene i Førdefjorden ble samlet inn av Det Norske Veritas (DNV) i den andre uken av november 2013. Det er innhentet data fra målestasjoner på ulike lokaliteter i fjorden. Strømmålingene har pågått kontinuerlig fra begynnelsen av august til midten av november 2013. Måleresultatene viser moderate strømforhold innenfor det planlagte deponiområdet. Resultatene er i tråd med målingene som ble lagt til grunn i Nordic Minings konsekvensutredning for Engebøprosjektet.

Administrerende direktør Ivar S. Fossum sier i en kommentar: “Strømforholdene som er målt i det planlagte deponiområdet, ser ut til å være på linje med tidligere måleresultater og slik de kan forventes å være i den aktuelle fjordtypen og gjeldende dybdeforhold. Dette gir trygghet for at avgangsmaterialet vil sedimenteres effektivt, og at dypvannsdeponering av inerte og ikke-giftige overskuddsmineraler er en miljømessig trygg deponeringsløsning for Engebøprosjektet.”

Stasjonene for strømmåling har avanserte instrumenter som måler strømhastighet og strømretning gjennom hele vannsøylen og på ulike dyp. DNV har gjort en foreløpig analyse av de foreliggende måledataene, og arbeidet er oppsummert i en rapport som vil bli publisert på Nordic Minings hjemmeside www.nordicmining.com.

I tillegg til strømmåling er det samlet inn data fra 11 stasjoner som måler ulike hydrografiske parametre, bl.a. temperatur, saltinnhold, tetthet, trykk og oksygeninnhold i vannet.

Seniorkonsulent Tormod Glette i DNV sier i en kommentar: ”Alle de utplasserte målestasjonene har fungert meget godt, og det er gjort pålitelig måling av de aktuelle parametrene over en tre måneders periode. Rapporten inneholder et omfattende datamateriale som gir et godt bilde av strømforholdene i perioden”.

Data fra strømmålingene og de hydrografiske målingene vil bli benyttet av SINTEF for kalibrering av en avansert modell for vannsirkulasjon i fjorden. SINTEF skal bruke modellen ved modellering/beregning av partikkeltransport ved dypvannsdeponering. Resultatene fra strømmålingene og modelleringene vil gi en detaljert beskrivelse av forventet partikkelbevegelse og utviklingen av det planlagte fjorddeponiet. Resultater fra modelleringsarbeidet basert på måledataene for perioden august til november 2013 vil bli publisert gjennom børsmelding og på Nordic Minings hjemmeside.  

Måleprogrammet er en sentral del av tilleggsutredningene som Miljøverndepartementet har bedt om i forbindelse med behandlingen av reguleringsplan og utslippssøknad for Engebøprosjektet. Nordic Mining vil publisere resultatene fra måleprogrammet på kvartalsbasis. Selskapet vil også presentere statusrapport og resultater til Miljøverndepartementet for å bidra til en effektiv sluttbehandling i departementet. Neste rapportering av måleresultater vil være i februar 2014.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum, telefon 930 96 850.


Oslo, 22. november 2013
Nordic Mining ASANordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner