Elektromagnetiske undersøkelser i Seilandprovinsen avdekker høykonduktivt felt

Nordic Mining har gjennomført vellykkede geofysiske målinger innenfor selskapets undersøkelsesrettigheter i vest-Finnmark og nord-Troms. Et område med forhøyet konduktivitet (ledningsevne) ble oppdaget innenfor den såkalte Reinfjordintrusjonen (vedlegg 1 og 3). Høykonduktive områder kan indikere forekomster av sulfider.

Nordic Mining har flere leterettigheter i Seiland magmatiske provins. Provinsen er kjent for sine lagdelte dypbergarter og deler likhetstrekk med store malmprovinser slik som "Bushveld" i Sør-Afrika og "Sudbury" i Canada. Nordic Mining vurderer området som interessant for prospektering etter nikkel (Ni), kobber (Cu) og platina gruppe elementer (PGE), og har fokusert på to utforskningsområder, Lokkarfjord- og Reinfjordintrusjonene. I begge områdene finnes mineraliseringer av sulfider. Nordic Mining initierte geofysiske undersøkelser for å kartlegge utbredelsen og dybden av de kjente funnene, samt mulige nye.

Undersøkelsen ble utført av det danske geofysikkselskapet SkyTem i løpet av juli (www.skytem.com). SkyTem benytter verdensledende teknologi for elektromagnetisk kartlegging (TDEM). Teknologien gjør det mulig å kartlegge dyptliggende mineraliseringer (ned til 500 meter) med høy oppløsning. Både TDEM og magnetiske målinger ble gjennomført med helikopter. 65 km ble fløyet i Lokkarfjord og 421 km i Reinfjord området.  

Reinfjord-mineraliseringen

Det er rapportert om sulfidmineraliseringer flere steder i Reinfjordområdet, og representerer en "kontakt-type" mineralisering langs intrusjonens randsone. Prøveanalyser viser desimminerte sulfider med interessante nivåer av Ni, Cu og Co (kobolt) (vedlegg 2). Petrologiske undersøkelser indikerer at mye av Ni og Cu befinner seg som sulfider (pentlanditt og kobberkis), noe som er avgjørende for å utvinne metallene.  Foreløpige konsentrasjonsanalyser utført av NTNU indikerer at sulfidmineralene kan konsentreres effektivt opp til ca. 4 % Cu, 3 % Ni og 0,3% Co. De geofysiske målingene i Reinfjord viser forhøyet konduktivitet i den sentrale delen av intrusjonen fra overflaten og ned til en dybde på -500 meter (vedlegg 3). Dette kan skyldes en fortsettelse og et økende innhold av sulfidmineraler. Feltarbeid vil bli gjennomført for å analysere forholdet mellom konduktive områder og sulfidmineraler.

Lokkarfjord-mineraliseringen

En semimassiv sulfidmineralisering har blitt rapportert som blottlegginger i fjellsiden i Lokkarfjord i undersøkelser fra 1970-tallet. Som en videreføring av dette engasjerte Nordic Mining NGU til å kartlegge og prøveta området i 2007. Analyser av en blokkstein som kommer fra mineraliseringen viser interessante verdier for Ni (0.8 wt%), Cu (0,7 wt%), Co (0,05 wt%) og PGE (0,8 g/t). Det ble ikke funnet konduktive områder gjennom EM målingene i området. Det er sannsynlig at mineraliseringen ikke er av en størrelse som er mulig å detektere med slike målinger. En feltundersøkelse planlegges for å tolke resultatene i mer detalj.

Feltundersøkelser

Selskapet vil gjennomføre et 3 ukers utforskningsprogram i august for å sjekke resultatene som ble avdekket med geofysiske undersøkelser. Reinfjordintrusjonen vil kartlegges i detalj og prøvetas for analyser av base- og edelmetall. Professor Rune B. Larsen fra NTNU og konsulent Dr. Markku Iljina, som er spesialist på lagdelte intrusjoner og relaterte nikkel- og platinaforekomster, har blitt engasjert for å lede feltarbeidet. I tillegg vil teamet bestå av to geologer og to masterstudenter. Nye resultater ventes å foreligge i oktober 2011.    

Markku Iljina som er registrert som "Qualified Person" i "The European Federation of Geologists" (EFG), har gjennomgått og verifisert innholdet i denne børsmeldingen.

 

For spørsmål vennligst kontakt utforskningsleder Mona Schanche, telefon 22 94 77 90.

 

Oslo, 18. august 2011

Nordic Mining ASA

 
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker